Inkoopprojecten

Medio 2018 is de aanbesteding schoonmaak voor 25 scholen afgerond. De contracten zijn ingegaan in de periode juli/augustus 2018.

Lees meer ›Inkoopprojecten

Inkoopprotocol

In september 2018 is het inkoopprotocol vastgesteld. In dit protocol zijn de basisspelregels opgenomen voor de inkoopprocedures en worden de verschillende inkooprollen toegelicht.

Lees meer ›Inkoopprotocol

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2012 maakt vereniging OMO gebruik van de werkkostenregeling. Op basis van deze regeling kan maximaal 1,20% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers.

Lees meer ›Werkkostenregeling

Personeelsinformatiesysteem

Tijdens de Europese aanbesteding in 2015 is gekozen voor de HRM-applicatie van AFAS Software B.V. In de afgelopen jaren is AFAS verder geïmplementeerd. Op een paar scholen na zijn alle scholen gestart met de verzuim- en afwezigheidmodule.

Lees meer ›Personeelsinformatiesysteem

OMO ICT-beleid

Geïnspireerd door de totstandkoming van Koers 2023 is eind 2017 gestart met het proces om tot een Digikoers 2023 te komen. Digikoers 2023 is een vervolg op het OMO ICT-beleid 2014-2018. Digikoers 2023 is anders van aard dan het eerdere ICT-beleid.

Lees meer ›OMO ICT-beleid

ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2018 stond in het teken van de verhuizing van het datacenter en herijking van de OMO Cloud. De OMO Cloud is een private cloudoplossing, waarin de ICT-infrastructuur van meerdere scholen in een extern datacenter geplaatst is.

Lees meer ›ICT in de bedrijfsvoering

Managementinformatie

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van afzonderlijke managementinformatiesystemen die apart goed werken, maar waar in de samenvoeging van financiële, personele en leerlingeninformatie relatief veel handmatige handelingen zitten.

Lees meer ›Managementinformatie

Treasury en schatkistbankieren

Op 20 december 2016 is het nieuwe Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld. Dit statuut is mede gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Lees meer ›Treasury en schatkistbankieren

Interne beheersing en toezicht

In 2018 zijn wederom onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle beoordeeld. Vanuit deze controle zijn geen significante tekortkomingen geconstateerd.

Lees meer ›Interne beheersing en toezicht

Overhead

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt van het onderwijs.

Lees meer ›Overhead