Waardengedreven onderwijs

Aandacht voor burgerschap is verplicht sinds 2006. In de wet staat dat scholen leerlingen onder meer kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat en de mensenrechten moeten bijbrengen, met andere woorden: burgerschap. Burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap, en daar actief aan bij te dragen. Burgerschapsonderwijs draagt bij aan de persoonsvorming, en aan de sociale en de maatschappelijke vorming van leerlingen. Dit is een taak voor alle medewerkers van de school. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat op alle schoolsoorten en niveaus burgerschapsonderwijs terug te zien is in de school.

De vereniging zoekt naar manieren om scholen handreikingen te geven waarmee zij schoolbreed, in elk vak, in elk leerjaar en op elk onderwijsniveau invulling kunnen geven aan verschillende manieren van waardengedreven onderwijs. Binnen de vereniging is daarom gestart met drie projecten op het gebied van burgerschap en identiteit:

  1. de burgerschapsestafette;

  2. het NRO onderzoek ‘burgerschapsonderwijs dat werkt’;

  3. een verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO.