De Nieuwste School

www.denieuwsteschool.nl
rector: Marieke van den Hurk
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Tilburg

Jezelf voortdurend vernieuwen

De ontwikkelingen op de Nieuwste School (DNS) hebben in 2021 in het teken gestaan van het optimaliseren van kansen voor alle leerlingen. Daartoe zijn twee grote ontwikkelingen ingezet.

  1. De eerste ontwikkeling betreft de voorbereiding van een ingrijpende organisatieverandering. In het nieuwe schooljaar gaat DNS werken in een Teamgecentreerde Arbeidsorganisatie (TAO). Typerend aan deze structuur is dat een team van zeven tot negen mentoren en experts collectief verantwoordelijk is voor de gehele ontwikkeling van een groep leerlingen gedurende twee tot drie jaar. Het doel hiervan is dat experts en mentoren een totaalbeeld krijgen van de leerling dus een beeld dat niet alleen hun eigen vak betreft maar de totale ontwikkeling van de leerling. Hierdoor wordt het beter mogelijk de leerling te begeleiden in diens volledige ontwikkelproces. In 2021 is de school bezig geweest met voorbereidingen hiervoor.

  2. Daarnaast maakt de school een ontwikkeling door naar volledig formatief handelen. Dat betekent dat er leerdoelgericht gewerkt wordt en leerlingen inhoudelijke feedback krijgen op hun vorderingen aan de hand van heldere succescriteria. Deze heldere succescriteria zijn geformuleerd in concreet waarneembaar gedrag en zorgen ervoor dat de leerling weet waar hij/zij naartoe werkt. De expert bespreekt met de leerling tevens regelmatig hoe deze daar kan komen. Deze ontwikkeling is in 2021 ingevoerd in leerjaar 1.

Tot slot heeft de school in 2021 een schoolprogramma opgesteld voor de NPO-gelden. Een deel hiervan is gericht op het aanpakken van problemen of achterstanden die bij leerlingen zijn ontstaan ten gevolge van de coronacrisis. Extra onderwijs, extra inzet op taal- en rekenvaardigheden, maar ook extra sociaal-emotionele begeleiding en interventies gericht op processen en sociale cohesie in stamgroepen zijn hiervan voorbeelden. Tevens is een deel van de NPO-gelden ingezet ten behoeve van de schoolontwikkeling zoals extra inzet op de ontwikkeling van een structurele leerlijn ‘ontwikkeling executieve vaardigheden’, de opzet van een buddy-systeem met leerlingen, een coronabestendige ELO en ruimte voor experts/mentoren om zich te ontwikkelen op het terrein van formatief handelen.