Eckartcollege

www.eckartcollege.nl
rector: Claire Arts
opleidingen: vwo, havo, vmbo-t
locaties:

  • Eckartcollege, Eindhoven

  • Nuenens College, Nuenen

Kansen zien voor innovatie en professionalisering tijdens corona

Vol ambitie hebben de beide scholen, Eckartcollege en Nuenens College, onder begeleiding van Thaesis enige tijd geleden hun nieuwe schoolplan 2020-2024 uitgewerkt, samen met personeel, ouders en leerlingen en externe partners. Het gaf richting aan de ontwikkeling van het onderwijs naar de toekomst. En toen kwam er Covid-19.

Invloed van de lockdowns
In veel opzichten heeft Covid-19 onze samenleving onder druk gezet. Zowel onze kwaliteit van leven, de economie, de kunst- en cultuursector, met name natuurlijk de zorg en het onderwijs. De lock downs hebben nogal wat gevraagd van ons allemaal. En toch zag je veerkracht, flexibiliteit en het gevoel dat we er het beste van moesten maken. Dit heeft zeker ook in de realisering van onze plannen voor de innovatie van ons onderwijs en organisatie een rol gespeeld.

Flexibiliteit en innovatie
Door de voortdurende veranderingen hebben onze roostermakers flexibeler moeten werken en combinaties met fysiek en online onderwijs moeten organiseren. Dat is wonderwel gelukt, zowel het volledig online werken vanaf de eerste dag dat dit nodig was, als de hybride constructies. In heel korte tijd leerden docenten hoe ze digitaal toch goed onderwijs konden verzorgen, dit ook nog eens boeiend te maken voor leerlingen en toetsvormen ontwikkelen die bij deze situatie gevraagd werden. Gelukkig hebben we in huis een aantal experts op dit terrein en hun inzet en scholingstrajecten hebben het werk van de docenten mogelijk gemaakt. Het vermogen om zelf de leerstof met gebruik making van allerlei bronnen te arrangeren en daarmee methode-onafhankelijker te worden, is gegroeid.

De leerling centraal
Zeker zo belangrijk is het gebleken om onze leerlingen in beeld te houden, ze betrokken te houden bij de schoolse activiteiten en leeftijdsgenoten. De mentoren hebben zich hier zeer professioneel en toegewijd op gericht en intensief contact gehouden, tijdens de lock down zelfs bijna dagelijks. Dankzij het Ondersteuningsteam is er ook tijd en energie besteed aan een uitbreiding van het Leerlingvolgsysteem met o.a. Citotoetsen. De begeleidingscyclus is geïntensiveerd met didactische expertise om zo uitval of mogelijke achterstand goed te kunnen analyseren en gericht aan te pakken.

Deskundigheidsbevordering
Terugkoppeling op het leerproces en leerdoelen van onze leerlingen en ze op een goede en structurele manier feedback te geven is een belangrijke schakel gebleken. Op beide scholen is er afgelopen jaren via digitale studiedagen en allerlei andere leermomenten gebouwd aan een stuk deskundigheid op formatief handelen. We hebben daar de hulp van externe partners bij ingeschakeld en tegelijkertijd eigen docenten opgeleid en ingezet. De komende maanden wordt hier verder op doorgewerkt via de vaksecties. Zo bouwen we door aan een formatieve cultuur op de scholen.
De afgelopen twee jaar hebben voor een herwaardering van de school als ontmoetingsplek en maatschappij gezorgd. Een ontmoetingsplek waar je leert om je te verhouden tot anderen. Waar groei, vorming en dialoog centraal staan en vorm krijgen in co-creatie. Samen met de omgeving in deze Brainportregio vormt de school een leergemeenschap.

Van noodzaak naar opbrengst
Al met al zijn we er in geslaagd om veel van onze ambities waar te maken en deels te versnellen, gedwongen door wat de nieuwe werkelijkheid van ons vroeg. Maar wel in de door ons vooraf aangegeven richting. Draagvlak voor die aanpassingen en innovaties was er als vanzelf door de ontstane noodzaak om een antwoord te formuleren op de aan ons voorgelegde uitdaging. Zo is Covid-19 met alles wat het in negatieve zin ook heeft betekend, voor ons ook een richtinggever en versterker voor onze onderwijsvernieuwingen en professionalisering gebleken.