Jeroen Bosch College

www.jbc.nl
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • ’s-Hertogenbosch

Voor het Jeroen Bosch College wordt het kalenderjaar 2021 gedomineerd door twee prominente zaken: de coronapandemie met alle consequenties en beperkingen voor het onderwijsleerproces en de onderwijsorganisatie én de opheffing van de school per 1 augustus 2022. Per die datum kunnen de leerlingen van het Jeroen Bosch College hun onderwijsloopbaan voortzetten op het (nieuwe) Rodenborch-College in de Groote Wielen.

Onderwijs in Coronatijd
De coronapandemie heeft er ook in 2021 ingehakt. De sluiting van de school in de eerste maanden van 2021 voor de niet-examenleerlingen had wederom als gevolg dat we voor deze groep leerlingen moesten overschakelen op onderwijs op afstand. De eindexamenleerlingen mochten in die periode wel naar school en kregen fysiek les op anderhalve meter afstand. Zoveel mogelijk is geprobeerd leerlingen te ondersteunen en te helpen bij de opgelopen achterstanden. Dankzij de extra gelden vanuit het ministerie kon dit ook worden bekostigd.
Voor de eindexamenleerlingen van 2021 werd de slaag-zakregeling versoepeld en het aantal herkansingen uitgebreid. Toch viel het aantal geslaagde leerlingen tegen: mavo 85%, havo 72% en vwo 86%.

Aansluiten bij het schoolplan van het Rodenborch-College
Het Jeroen Bosch College heeft het schoolplan van het Rodenborch-College overgenomen. Door de docententeams van beide scholen is een gezamenlijke visie en missie op het onderwijs geformuleerd zoals dat straks in het nieuwe gebouw zijn beslag moet krijgen. De visie is de afgelopen twee jaren geconcretiseerd en het nieuwe concept wordt middels proeftuinen in de praktijk uitgevoerd. De meeste lesmethodes en PTA’s, als ook het examenreglement zijn op beide scholen inmiddels hetzelfde.

Technasium
Al meer dan 10 jaar heeft het Jeroen Bosch College een Technasium. Het Technasium draait om het vak onderzoek en ontwerpen (O&O). In de nieuwe school van het Rodenborch-College krijgt het Technasium een eigen plaats binnen het domein ‘mens en natuur’. Sinds augustus 2021 doorloopt het technasiumteam in samenwerking met de Stichting Technasium een intensief traject ter voorbereiding op de invoering van het Technasium op het Rodenborch-College per 1 augustus 2022. 

Technologie en toepassing (T&T)
Het vak technologie en toepassing (T&T) is een nieuw beroepsgericht vak in de mavo/vmbo-t afdeling. Het Jeroen Bosch College is al vier jaar pilotschool ten behoeve van het ontwikkelen van het vak T&T. In schooljaar 2022-2023 wordt dit vak tevens geïntroduceerd op het Rodenborch-College.

Tweetalig Onderwijs (TTO)
Het tweetalig onderwijs is inmiddels doorgegroeid t/m leerjaar 6. De eerste lichting havo-leerlingen die in klas 1 met TTO is begonnen, heeft in 2021 eindexamen gedaan. De eerste lichting vwo doet dit in 2022. Helaas konden ook in 2021 de buitenlandexcursies vanwege corona niet doorgaan. Dit wordt als een verschraling van het TTO-programma ervaren.

Leerlingenaantallen
Met oog op de opheffing van de school is ervoor gekozen om in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 alleen nog de TTO-stroom aan te bieden in combinatie met het Technasium. Mede hierdoor is het leerlingenaantal in de afgelopen twee schooljaren scherp gedaald: tot 738 leerlingen (2020-2021) en 554 leerlingen (2021-2022).