OMO Scholengroep De Langstraat – Dr. Mollercollege

www.sgdelangstraat.nl
rector: Edwin Verlangen 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Het d’Oultremont College is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

  • Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo aan.

  • De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

  • Het Dr. Mollercollege is een school voor havo, atheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.300 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk, het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel en het d’Oultremont College in Drunen. De scholen willen - elk met een eigen accent - onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het leerproces en aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen.

Het Dr. Mollercollege is een school voor havo, atheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

  • In 2021 is Expeditie De Langstraat van start gegaan. Een ontwikkeltraject om de meerwaarde van de scholengroep te vergroten, waarbij de uniciteit en eigenheid van de scholen behouden blijft.

  • Het weerstandsvermogen is op peil.

  • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

  • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

Het Dr. Mollercollege is een school in beweging. In de afgelopen jaren is er gewerkt aan een toekomstbestendig onderwijsconcept, waarbinnen wereldburgerschap een belangrijke plaats inneemt. Alle vakken dragen hieraan bij. Daarnaast vinden er al sinds jaren tal van activiteiten plaats die het ontwikkelen tot wereldburger mee vorm en inhoud geven. Met recht kan de school zeggen:

Dr. Mollercollege - Make your world

Het Moller is internationaal en tweetalig, je kunt er jezelf zijn samen met anderen, het onderwijs wordt steeds meer afgestemd op de individuele leerling en het is er prettig werken in een ruim en kleurrijk gebouw.

De school is erin geslaagd het onderwijs in coronatijd te continueren. Er werd geschakeld tussen fysiek en digitaal onderwijs. Het is gelukt om de leerlingen alle of tweederde van de lessen te geven. Daartoe werden drie externe locaties gehuurd.
In 2020-2021 werd met een nieuw onderwijsconcept gestart, maar is in de uitvoering door alle gevolgen van de coronapandemie niet op snelheid kunnen komen. De school heeft ervaren dat het nieuwe rooster veel mogelijkheden biedt, ook als er van de ene op de andere dag online dan wel fysiek les gegeven moet worden.
In het jaar 2021 gebruiken alle leerlingen behalve de examenleerlingen een eigen device. In de onderbouw worden de devices goed gebruikt. Ze worden naast het leveren van content vooral ook gebruikt worden voor maatwerk.

Het nieuw gestarte ‘NPO-team’ bestaat uit medewerkers die geen onderwijsachtergrond hebben. Op een enkele onderwijsassistent na betreft het medewerkers vanuit heel verschillende disciplines, variërend in leeftijd en opleidingsniveau. Wat alle medewerkers meebrengen is hart voor de leerlingen en een set vaardigheden en/of kennis die direct toepasbaar is bij (achterstands)vragen van de leerlingen. Naast de medewerkers van het NPO-team kunnen alle docenten ruimte maken om in kleinere groepjes of individueel ondersteuning te bieden.

Er is steeds meer sprake van overleg, afstemming en samenwerking binnen ons samenwerkingsverband. Soms ontbrak wel de steun van het SWV. Een punt van aandacht is de afstemming met de gemeente Waalwijk en de omringende gemeenten. Vooral op het gebied van de uitvoering van de jeugdwet en de leerplicht. De maatschappelijk werker die vanuit de gemeente Waalwijk aan de school is verbonden, blijft wel van enorm toegevoegde waarde.
Bij hulpverlenende instanties, waarmee wordt samengewerkt (o.a. GGD/GGZ/politie) is er sprake van enorme toename van de problematiek en complexiteit van de zorgvraag. De uitbreiding van de wachtlijsten is ook voor de school een duidelijke risico verhogende factor.

De komende jaren hoopt de school voort te kunnen bouwen op de ervaringen in het kader van het NPO. Een koppeling met het onderwijsconcept, waarbij differentiatie en gedeelde verantwoordelijkheid speerpunten zijn ligt voor de hand.
2021 is in veel opzichten een bijzonder jaar geworden, een jaar waarin veel geleerd is, maar waar ook werk noodgedwongen is blijven liggen. Vanaf de start na de zomervakantie is veel van het werk dat is blijven liggen voortvarend opgepakt. De ontwikkeling van de school staat niet stil.