Van Maerlant

www.vanmaerlant.nl 
directeur: Fleur Cerini
opleiding: mavo, vmbo-k
locatie:

  • ’s-Hertogenbosch

De actieve school!

We geloven dat leerlingen door te proberen, ervaren en ontdekken, actief zijn en dat het leerrendement van actieve leerlingen daardoor hoger is. We geloven in het belang van leren en werken op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Op die manier komen leerlingen in een veilige setting het beste tot ontwikkeling en kunnen zij veilig leren. We geloven in een leeromgeving van rust, regelmaat en ruimte voor talent(-ontwikkeling). In een omgeving waar leerlingen mogen leren op een manier die zo goed mogelijk bij hen past. Op Van Maerlant krijgen leerlingen alle kans om hun eigen ideeën, plannen, voorstellen ofwel hun initiatieven met hulp van school tot uitvoering te brengen. Betekenisvolle initiatieven bevorderen eigenaarschap.

In 2021 is gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw dat we letterlijk pal onder onze ogen zien verrijzen. Deze bouwfase en corona hebben een grote belastende impact gehad en hebben er voor gezorgd dat we keuzes en prioriteiten moesten stellen, tegelijkertijd heeft het de veerkracht van de leerlingen getoond en de ontwikkelkracht en flexibiliteit van het team.

Op weg naar de nieuwbouw heeft er in 2021 een verdere verdieping op het onderwijsconcept plaatsgevonden en voeren we de dialoog over de uitvoering van die onderwijsvisie om steeds meer vorm te geven aan het onderwijs dat voor nu en in de toekomst past.
Een paar topics in deze ontwikkeling zijn o.a. de dagindeling voor de leerling deels gebaseerd op leerstof-gestuurd en deels leerling-gestuurd. Ook het vakoverstijgend werken in zones en domeinen en de professionalisering van de medewerker om adequaat te werken in de nieuwe onderwijsruimte heeft een mooie groei doorgemaakt. Het nieuwe schoolgebouw is straks ondersteunend aan deze visie!

Daarnaast heeft de wens naar een andere vorm van gesprekcyclus ertoe geleid dat er is gestart met een laagdrempelige en frequente gespreksvoering met medewerkers om het goede gesprek op ontwikkeling en ambitie te voeren. Zowel de schoolleiding als de medewerkers ervaren deze vorm van gesprekscyclus als zeer prettig en constructief. In 2022 wordt dit dan ook zonder twijfel verder gecontinueerd.

In het kader van ontwikkelingsgericht handelen wordt in lagen van de organisatie gewerkt naar een gelijkwaardige manier van benaderen voor zowel leerling als medewerker. We vinden co-creatie een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van tools als groeimindset, ontwikkeltaal, topstrainingen en is er ruim aandacht voor progressief-  en formatief handelen en oplossingsgericht werken.