Voorwoord

Koers 2023 wijst ons de weg naar de (nabije) toekomst. Als vereniging bewegen we in dezelfde richting: vorming van onze leerlingen en het ontwikkelen van hun talent door steeds zelf ook te leren van en met elkaar.

Lees meer ›Voorwoord

Vooraf

In dit jaarverslag over 2018 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van de zeven pijlers van de Koerswijzer uit Koers 2023, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Lees meer ›Vooraf

Koers 2023

Koers 2023, het strategisch beleidsplan van de vereniging, is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’:

Lees meer ›Koers 2023

Bestuurlijke cycli

In 2018 is een animatie gemaakt waarin de bestuurlijke cycli op een aansprekende manier zijn samengevat.

Lees meer ›Bestuurlijke cycli

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 7) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens-zijn, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

Benutten van diversiteit

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Benutten van diversiteit

Kennisdelen

De eerder geformuleerde ambitie over kennisdelen is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld.

Lees meer ›Kennisdelen

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is een netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen.

Lees meer ›Directeuren Netwerk OMO (DNO)