Vooraf

In dit jaarverslag over 2022 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van de zeven pijlers van de Koerswijzer uit Koers 2023, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

Lees meer ›Vooraf

Koers 2023

Koers 2023 geeft sinds 2016 richting aan de ambities en het handelen van de vereniging en is bedoeld om te inspireren en uit te dagen. Het draait daarbij om ‘leren van en met elkaar’, hetgeen wordt ondersteund door de kernwaarden van OMO: goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen.

Lees meer ›Koers 2023

Bewegen in Balans

In september 2021 is een pilot van start gegaan waarin collega’s van verschillende OMO-scholen vier maanden één dag per week samen werkten in vier broedplaatsen aan complexe vraagstukken uit de eigen school. In september 2022 zijn nieuwe broedplaatsen gestart.

Lees meer ›Bewegen in Balans

Dialoogtafels

De werkvorm dialoogtafel is voor de pilot gedefinieerd als een werkvorm om met elkaar vanuit verschillende perspectieven op strategisch niveau inhoudelijk het speelveld van een complex probleem te verkennen.

Lees meer ›Dialoogtafels

Koers 2023/2030 - Strategisch denkkader

De complexe vraagstukken waar scholen voor staan vragen om een heroriëntatie op onze manier van werken. In het verslagjaar is de dialoog verder gevoerd hoe we onze strategie en ons beleid in de toekomst het beste kunnen richten en inrichten.

Lees meer ›Koers 2023/2030 - Strategisch denkkader

Bestuurlijke cycli

Koers 2023 gaat uit van gedeelde waarden, visie en uitgangspunten (convergentie) en ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden (divergentie).

Lees meer ›Bestuurlijke cycli

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 9) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven