Exploitatiebegroting 2023-2027

 

Realisatie
2022

2023

2024

2025

2026

2027

BATEN

      

Rijksbijdragen

639.600

624.600

576.400

565.300

563.200

562.300

Overige subsidies

15.200

16.300

16.400

16.800

16.200

16.000

Overige baten

15.900

12.100

11.700

11.600

11.700

11.700

Totale baten

670.700

653.000

604.500

593.700

591.100

590.000

LASTEN

      

Personeelslasten

527.300

532.000

497.700

478.500

476.400

475.500

Afschrijvingen

26.200

28.100

29.400

26.100

26.000

26.000

Huisvestingslasten

27.500

51.600

33.600

29.700

29.600

29.500

Overige lasten

60.400

74.300

68.000

59.400

59.100

59.000

Totale lasten

641.400

686.000

628.700

593.700

591.100

590.000

       

SALDO BATEN EN LASTEN

29.300

-33.000

-24.200

0

0

0

       

Financiële baten en lasten

-1.900

-2.700

-2.600

-2.400

-2.200

-2.200

SALDO FINANCIËLE
BATEN EN LASTEN

-1.900

-2.700

-2.600

-2.400

-2.200

-2.200

       

BEGROTINGSRESULTAAT

27.400

-35.700

-26.800

-2.400

-2.200

-2.200

Tabel: Exploitatiebegroting 2023-2027 (bedragen x € 1.000)

Deze meerjarenbegroting 2023-2027 is op 7 december 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek: Verloop aantal leerlingen

Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.

Gemiddeld aantal personele fte's

Realisatie
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Directie

127

129

126

123

122

121

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

932

925

893

860

842

827

Overhead

1.059

1.054

1.019

983

964

948

       

Onderwijzend personeel

3.920

3.882

3.710

3.591

3.539

3.492

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

623

606

545

509

490

482

LIO

14

9

8

8

8

7

Onderwijs proces

4.557

4.497

4.263

4.108

4.037

3.981

       

Vervanging

156

153

145

140

137

135

       

Totaal

5.772

5.704

5.427

5.231

5.138

5.064

Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2022-2027

De omvang van de formatie zal na een stijging in 2022 als gevolg van NPO in de jaren daarna afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces dit is een aandachtspunt en hiervoor zal een specifiek strategisch personeelsbeleid op worden ingericht.