Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

2022

begroting
2022

2021

Afschrijvingen

24.407

25.920

22.498

Boekwinst/-verlies desinvesteringen

1.819

216

95

 

26.226

26.136

22.593

(bedragen x € 1.000)

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen € 24,4 miljoen. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen € 1,5 miljoen lager (5,8%).