Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

2022

begroting
2022

2021

Rijksbijdrage OCW

537.158

509.636

537.316

    

Geoormerkte OCW-subsidies

11.383

6.559

13.449

Niet geoormerkte OCW-subsidies

49.228

17.314

31.931

Overige subsidies OCW

60.611

23.873

45.380

    

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

41.810

33.121

36.511

 

639.579

566.630

619.207

(bedragen x € 1.000)

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar € 546,7 miljoen en is € 37,1 hoger dan begroot. De hogere bijdrage wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de NPO gelden € 13,4 miljoen, bijstelling van de materiele financiële kaders en personele financiële kaders (€ 11,5 miljoen) en de niet begrote ontvangsten van de werkdrukmiddelen.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte en niet geoormerkte OCW-subsidies
De geoormerkte subsidies OCW zijn € 2,5 miljoen hoger dan begroot en de niet-geoormerkte OCW-subsidies zijn 24,6 miljoen hoger dan begroot. De bijstelling van de Prestatiebox zorgde voor een toename van de baten van € 0,3 miljoen. Daarnaast waren er niet begrote ontvangsten voor de aanschaf van CO2 meters (€ 0,4 miljoen), CAO ontwikkeling werkdrukmiddelen (€ 14,0 miljoen), compensatie werklast inzake herkansingen (€ 1,0 miljoen) en extra en hogere ontvangsten voor Nieuwkomers. 

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband
De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV zijn € 8,7 miljoen hoger dan begroot. Vanwege de verplichte afbouw van hun financiële reserves hebben de samenwerkingsverband in 2022 € 2,6 miljoen extra uitgekeerd aan de scholen. De overige € 6,1 miljoen wordt  met name veroorzaakt door de keuze voor opting out van diverse samenwerkingsverbanden, waarbij de werkelijke bijdragen in sommige gevallen later bekend zijn.