Vorderingen

Vorderingen

31-12-2022

31-12-2021

Debiteuren

 

1.761

 

1.429

OCW

 

2.545

 

1.093

Leerlingen

 

1.429

 

1.181

Overige overheden

 

7.927

 

2.360

Personeel

4

 

6

 

Overige

3.661

 

2.667

 

Overige vorderingen

 

3.665

 

2.673

Overlopende activa

 

6.644

 

6.827

  

23.971

 

15.563

(bedragen x € 1.000)

Debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden € 1,8 miljoen en detacheringen.

OCW

Eind 2022 is de door het ministerie van OCW toegekende subsidie arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs nog niet ontvangen. Door de opheffing van het Jeroen Bosch College per 1-8-2022 is er een vordering van € 1,4 miljoen opgenomen vanwege het niet ontvangen van 5 maanden basisbekostiging. Alle leerlingen zijn overgenomen door het Rodenborch-College en zijn binnen de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gebleven.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (€ 2,6 miljoen) een kapitaalslastenvergoeding (€ 0,5 miljoen) en doordecentralisatievergoedingen (€ 4,5 miljoen).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.