Herijking benoemingsprocedure rectoren/directeuren

Uit onderzoek blijkt dat, na docenten, schoolleiders de belangrijkste factor van invloed zijn op de leerprestaties en vorming van leerlingen. Dit sluit aan bij de (al jarenlang) geldende visie van de vereniging; goede rectoren en directeuren zijn voor OMO van groot belang. De in 2022 herijkte benoemingsprocedure is erop ingericht om met de input van de juiste betrokkenen en op gedegen wijze de beste rectoren en directeuren voor onze scholen te vinden. Vanuit samenkracht betrekken we hier alle belanghebbenden vanuit de scholen bij. Het ‘profiel rector/directeur Ons Middelbaar Onderwijs’ is uitgangspunt voor het opstellen van de profielschets.  
Dit profiel is in 2022 vernieuwd.

Aan het bestaande profiel van de rector zijn enkele specifieke aanvullingen toegevoegd. 
Vanuit onderstaand figuur wordt duidelijk dat ‘Waarden gedreven werken’ de belangrijkste dimensie voor de OMO rector/directeur is en van wederkerige invloed op de vier handelingsdimensies:

  • Innovatief handelen;

  • Samenkracht;

  • Onderzoekende houding;

  • Omgevingssensitiviteit.  

Ontwikkelingen in 2022

In 2022 zijn er twee vacatures voor de functie van rector/directeur ingevuld door externe kandidaten en een door een interne kandidaat. De vacatures zijn ontstaan vanwege pensionering en nieuwe functies van zittende rectoren/directeuren.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur in 2022 gesprekken gevoerd met verschillende schooldirecties en medezeggenschapsraden van scholen en is teruggekeken naar het functioneren van de rectoren/directeuren. Vooruitkijkend zijn prioriteiten voor de komende jaren aan de orde geweest en de te verwachten rol hierin van de rectoren/directeuren. Samen met de zelfevaluatie is hieruit de persoonlijke agenda voor de komende jaren vastgesteld.