Aanpak lerarentekort

Regionale Aanpak Personeelstekort 

Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken. De regeling is een vervolg op de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) uit 2019. De aanpak is regionaal aangezien de arbeidsmarkt voor onderwijs sterk regionaal bepaald wordt. Het ministerie geeft aan dat in de regio de meeste kansen liggen om te komen tot oplossingen. 

In Noord-Brabant zijn vier RAP-regio’s gevormd. Voor drie regio’s is de vereniging penvoerder, in de vierde regio met besturen participeert OMO samen met Orion-besturen. 

  1. RAP-regio West-Brabant (rood)

  2. RAP-regio Noordoost Brabant (lichtgroen)

  3. RAP-regio Midden Brabant (donkergroen)

  4. RAP-regio (Zuid) Oost (blauw) – in 2022 uitgebreid met OMO-scholen

In deze regio’s hebben schoolbesturen in het vo en mbo samen met meerdere lerarenopleidingen een plan van aanpak voor de verlening van de RAP-subsidie ingediend. In dit plan staat beschreven wat zij in hun regio gedurende het schooljaar 2022-2023 gaan doen om het lerarentekort aan te pakken. De RAP-plannen verschillen in aanpak van elkaar. De regio bepaalt zelf op welke thema’s ze inzetten en hoe en met welke snelheid zij een thema oppakken. In alle regio’s is gekozen om aan te sluiten bij bestaande initiatieven en/of activiteiten van eerdere RAL/RAP aanvragen. 

Verplichting opzetten regionaal informatieloket en plannen regionale strategische personeelsplanning

De RAP-subsidie kent onder andere de verplichting om een informatiepunt of loket in te richten. Via dit loket kunnen geïnteresseerden die in de regio in het onderwijs willen gaan werken gericht informatie ophalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over vacatures, opleidingsroutes en begeleidingsmogelijkheden. Alle vier de RAP-regio’s in Noord-Brabant hebben een werkend digitaal loket. Voor de OMO-scholen die recent zijn aangesloten wordt nog gezorgd dat ook zij deelnemers worden van een (bestaand) informatieloket.

Hiernaast geldt bij de verlenging van de RAP-subsidie de verplichting om in het plan van aanpak op te nemen hoe ze regionale strategische personeelsplanning op gaan pakken. Alle regio’s hebben hiertoe eigen specifieke plannen ingediend.