Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de Raad van Bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zeven weken vindt formeel overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de GMR. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit formele overleg een aantal keren op-afstand plaatsgevonden.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2022 uit de volgende personen:

 • Voorzitter: de heer Geert Arts (personeel) (personeel)

 • Vicevoorzitter: de heer Lucien Heunen (ouder)

 • Secretaris: de heer Willem Norbruis (personeel)

 • Vicevoorzitter: Sarah Broekmeulen (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de Raad van Bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.
Tevens heeft de GMR in het najaar van 2022 een aantal aandachtspunten geformuleerd:

 • de medezeggenschap op de OMO-scholen;

 • de vrijwillige ouderbijdrage;

 • de leerlingenparticipatie op de OMO-scholen;

 • Covid-19 en de gevolgen voor examenkandidaten;

 • de besteding van NPO-gelden op de OMO-scholen;.

Deze onderwerpen worden in het lopende schooljaar 2022-2023 nader onder de aandacht van de Raad van Bestuur gebracht.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR’s als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

Vanaf 2021 heeft de GMR OMO ook een eigen groep op het sociale netwerk ONS. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden die lid zijn van een medezeggenschapsraad van een OMO-school hebben toegang tot dit medium. Regelmatig wordt deze informatiebron voorzien van medezeggenschapsnieuws.

Het platform personeel komt normaal gesproken zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s. Vanwege de Covid-19-pandemie zijn er tot in het voorjaar 2022 platformbijeenkomsten-op-afstand geweest. Vanaf de zomer van 2022 was het weer mogelijk fysieke ontmoetingen te organiseren. De volgende onderwerpen kwamen in de bijeenkomsten aan bod:

 • Benoemingsprocedure rectoren;

 • Versterking interne communicatie/ bezoek aan scholen;

 • CAO OMO;

 • Onderhandelaarsakkoord 2022 met i.h.b. de structurele werkdrukmiddelen;

 • Kadernota light (een ander OMO-begrotingsformat).

De leden van het platform hebben bovendien de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de Raad van Bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

Nieuw in 2022 was de introductie van de PGMR-informeert. Dit informatiekatern is een zes wekelijkse digitale publicatie voor alle leden van de personeelsgeledingen van de OMO-MR’s. Lopende GMR-zaken worden hierin uitgelegd en toegelicht.

De personeelsgeleding van de GMR heeft in januari 2022 een informatieve en drukbezochte scholingsavond-op-afstand georganiseerd voor zowel ervaren als minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s. Gelukkig kon in november 2022 eenzelfde avond weer fysiek in Tilburg plaatsvinden.

OMO MR Congres

Het jaarlijkse OMO MR Congres neemt nog steeds een bijzondere plaats in. In 2022 werd noodgedwongen gekozen voor een congres-op-afstand vanuit het OMO-bestuursgebouw. Dankzij de medewerking van een twaalftal inleiders kon er, weliswaar op-afstand, kennisgenomen worden van een aantal actuele onderwijsonderwerpen. Bovendien was er, naast een vraaggesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jos Kusters, dit keer ook een rol weggelegd voor Jeroen Dijsselbloem. De aanleiding voor het interview met deze bestuurder was zijn in 2021 verschenen boek ‘De Onderwijsfamilie’.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen, zijnde Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. De personeelsgeleding heeft contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.
In 2022 hebben twee leerlingen uit de GMR op succesvolle wijze het fundament voor een OMO-leerlingenraad gelegd. Uit dit initiatief kwam in december 2022 een goedbezochte conferentie over seksuele voorlichting op scholen voort.

GMR en Raad van Toezicht

In maart 2022 heeft er een remuneratiegesprek plaatsgevonden tussen enkele leden van de Raad van Toezicht en een afvaardiging vanuit de GMR.
In de herfst van 2022 heeft een afvaardiging van de leerlingen uit de GMR een presentatie over de ‘OMO-leerlingenraad’ gegeven. Een delegatie van de Raad van Toezicht nam deel aan deze ontmoeting. Daar de GMR belang hecht aan de ontmoeting met de Raad van Toezicht is de hoop dat volgend jaar een bredere vertegenwoordiging deelneemt.