Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria ten laste gebracht van de vereniging, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium accountant

2022

begroting
2022

2021

Onderzoek jaarrekening

109.000

80.000

128.000

Controle bekostiging

30.000

20.000

20.000

Andere controle opdrachten

70.000

20.000

13.000

 

209.000

120.000

161.000