CAO OMO

In 2022 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO OMO 2022-2023 als opvolger van de CAO OMO 2021.

In de CAO OMO 2022-2023 zijn afspraken opgenomen over de besteding van de financiële middelen uit het onderwijsakkoord. Voor schooljaar 2022-2023 wordt aangesloten bij de afspraken zoals opgenomen in de cao VO 2022-2023. Voor de werkdrukmiddelen betekent dit dat van de beschikbare middelen 50% wordt besteed aan een collectieve aanpak en 50% aan een individuele aanpak.

Tevens zijn afspraken gemaakt over het betaald ouderschapsverlof. Met ingang van 2 augustus 2022 hebben medewerkers gedurende het 1ste levensjaar van het kind recht op maximaal 415 uur betaald ouderschapsverlof met behoud van 75% van de bezoldiging. Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen in het eerste levensjaar kan tot het 8ste levensjaar van het kind worden opgenomen tegen de oude voorwaarden.

Tot slot is afgesproken de maximale duur van de projectaanstelling in het kader van Sterk Techniekonderwijs te verlengen van 2 naar 4 jaar. 

Bezwarencommissie OMO 

De bezwarencommissie OMO is door de vereniging medio 2018 ingesteld op basis van de CAO OMO

In het verslagjaar 2022 zijn vier bezwaren bij de bezwarencommissie OMO ingediend. Van deze bezwaren is één niet-ontvankelijk verklaard, één door de bezwaarmaker ingetrokken, één intern opgelost en de vierde kwestie loopt nog. De bezwaren zijn van medewerkers van vierverschillende scholen(groepen).

De werknemer kan bezwaar maken bij deze commissie in de situaties waarin dit in de CAO OMO is vastgelegd, te weten: 

  • (heroverweging) functiewaardering; 

  • toepassing werkverdelingsbeleid; 

  • inzetbaarheid en werkverdeling senioren; 

  • toepassing Sociaal Statuut; 

  • schorsing als ordemaatregel; 

  • disciplinaire maatregelen; 

  • overplaatsing naar een andere school binnen OMO

  • aanwijzing als boventallige. 

De bezwarencommissie is gelijkwaardig samengesteld. Twee leden worden benoemd op voordracht van de personeelsvakorganisaties en twee leden op voordracht van de werkgever. De voorzitter van de commissie en de plaatsvervangend voorzitter worden benoemd op voordracht van de leden. Mr. Loe Sprengers is voorzitter en mr. dr. Leo Klijn is vice voorzitter. Het secretariaat en de ondersteuning van de commissie is ondergebracht bij een professioneel extern bureau te weten de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Een bezwaar wordt behandeld op een hoorzitting van de commissie. De commissie geeft partijen dan gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De bezwarencommissie toetst op basis van hetgeen in de cao is bepaald of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot het bestreden besluit is kunnen komen. De commissie geeft een advies aan de werkgever, die uiteindelijk besluit met betrekking tot het ingediende bezwaar. Dit advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van het bezwaar, is zwaarwegend.