Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

 

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Saldo baten en lasten

29.294

50.601

   

Aanpassingen voor:

  

- afschrijvingen

24.413

22.498

- mutaties voorzieningen excl herschikking

-634

1.052

 

23.779

23.550

Veranderingen in vlottende middelen:

  

- vorderingen

-8.408

-1.354

- kortlopende schulden

28.267

3.732

 

19.859

2.378

   

Betaalde interest

-1.948

-2.664

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

70.984

73.865

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

(Des)investeringen materiële vaste activa

-64.493

-64.943

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

-689

10.588

(Des)investeringen financiële vaste activa

29

2

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-65.153

-54.353

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Mutatie langlopende schulden

-1.096

15.009

Mutatie bouwkredieten overheid

5.046

-14.209

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

3.950

800

   

Mutatie liquide middelen

9.781

20.312

   

Eindstand liquide middelen

247.503

237.722

Beginstand liquide middelen

237.722

217.410

Mutatie liquide middelen

9.781

20.312

(bedragen x € 1.000)