Code Goed Onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019’. De code is met name bedoeld als een ondersteunend, richtinggevend en inspirerend instrument om de governance van onderwijsorganisaties vorm te geven. Daarnaast stimuleert de code om de maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren.

De code gaat uit van vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze zijn uitgewerkt in ‘good practices’ ofwel handvatten voor toepassing van de principes. Daarnaast gelden er vier ‘pas toe-bepalingen’, ofwel de basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze ‘pas toe-bepalingen’ gelden als lidmaatschapseis voor de VO-raad. De eisen hebben betrekking op het publiceren van bepaalde documenten, zoals het jaarverslag en daarnaast op het tegengaan van belangenverstrengeling.

De vereniging werkt en handelt conform de geest van de code. Jaarlijks staan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hierbij stil. Het beleid en werkwijze van de vereniging is gericht op goed onderwijs. Goed onderwijs is niet alleen een technisch didactische uitwerking van een onderwijskundige opvatting. Goed onderwijs is ook gebaseerd op onze visie ten aanzien van mens en samenleving. Het basisprincipe van al ons handelen binnen de vereniging, op elke school, is vertrouwen. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs geeft invulling aan de Code goed onderwijsbestuur VO vanuit de kernwaarden uit Koers 2023 en de integriteitscode: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. In bijlage 11 is een overzicht opgenomen met de ‘pas toe-bepalingen’ en de ‘good practices’ die aangeven om bepaalde onderwerpen op te nemen in het jaarverslag. In dat overzicht is aangegeven op welke wijze hieraan is voldaan.