Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In de huidige tijd zijn samenwerkingen van alle dag. We zien samenwerkingen tussen VO-scholen, met het speciaal onderwijs, vervolgonderwijs als ook met het bedrijfsleven. De samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs-)carrière te bieden. De krimp, die overal in de provincie merkbaar is, zorgt ervoor dat nog meer dan eerst wordt gekeken naar vormen voor een meer bestendige samenwerking. Ook kan een herschikking van het onderwijs nodig zijn. Enkele bestuursoverdrachten, fusies of herschikkingen van het onderwijs worden hieronder nader uitgelicht.

Bergen op Zoom

In deze regio is er sprake van een zeer sterke leerlingdaling. Om kwalitatief goed onderwijs te borgen is het noodzakelijk gebleken het onderwijs te herschikken. Met het bestuur van Libréon zijn in 2018 al gesprekken gestart. In het vorige verslagjaar is door het Mollerlyceum, onderdeel van OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o, samen met Gymnasium Juvenaat gewerkt aan een mooie, innovatieve en gedragen onderwijskundige visie voor beide scholen. Van daaruit is de samenwerking verder vorm gegeven, dat heeft geresulteerd in een bestuursoverdracht van Gymnasium Juvenaat. Hierdoor ressorteert deze school sinds 1 augustus 2022 onder het bevoegd gezag van vereniging OMO. Gelijktijdig heeft een scholenfusie plaatsgevonden, waardoor het Gymnasium onderdeel is geworden van OMO Scholengroep Bergen op Zoom onder de naam MollerJuvenaat.

Het land van Cuijk en Maasduinen

In het verslagjaar is met een regioproces gestart, dat is opgesteld door de rectoren in samenwerking met de medezeggenschapsraden. Er is met elkaar een regiovisie opgesteld met als toekomstbeeld (het behouden van) een kansrijk onderwijsaanbod. De regiovisie is in november van het verslagjaar aan de Raad van Bestuur voorgelegd en vervolgens met enkele kleine toevoegingen overgenomen. Over de regiovisie is ook met de politiek gesproken. In de lijn van de regiovisie is eveneens in de regio een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Een van de onderdelen uit de regiovisie is een scholenfusie tussen het Elzendaalcollege en Metameer. Hier wordt het komende jaar in gezamenlijkheid verder aan gewerkt.

’s-Hertogenbosch

Enkele jaren geleden is besloten om het Jeroen Bosch College te sluiten en voor de leerlingen samen met de leerlingen van het Rodenborch-College voor nieuwbouw te zorgen aan de Groote Vliet. In het verslagjaar is de laatste fase van deze plannen geëffectueerd. Het nieuwe Rodenborch-College is in het verslagjaar geopend, waarbij de wethouder sprak over een “kathedraal voor talent”.

Eveneens zijn gesprekken gevoerd met de Sancta Maria Mavo over de bestendiging van een zo breed mogelijk vmbo voor de stad. Op deze manier wordt getracht zo veel mogelijk leerlingen de kans te bieden op een zo kansrijk mogelijke toekomst. Hiertoe is in het verslagjaar de mogelijkheid onderzocht voor een eventuele bestuursoverdracht van de Sancta Maria Mavo naar vereniging OMO met een gelijktijdige scholenfusie met de Bossche Vakschool. De vormgeving van deze plannen krijgen het komende jaar verder vorm. Ook onderzoekt de Bossche Vakschool de mogelijkheid om meer met het speciaal onderwijs op te trekken. Hiertoe vinden gesprekken met het Dieze College plaats.

De Langstraat

Voor de regio de Langstraat zijn in het kader van o.a. de Nieuwe Leerweg gesprekken gevoerd over een meer bestendig vmbo naar de toekomst toe. In Scholengemeenschap De Overlaat hebben we in het verslagjaar een zeer goede en betrouwbare partner gevonden. In het afgelopen jaar is gekeken naar een meer bestendige samenwerking die hopelijk uitmondt in een bestuursoverdracht van Scholengemeenschap De Overlaat naar vereniging OMO met een gelijktijdige scholenfusie met OMO Scholengroep De Langstraat. De bestuursoverdracht en scholenfusie zijn voorzien per 1 augustus 2023.