Educatief partnerschap

Alle scholen onderhouden, net als in voorafgaande jaren, samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt bijvoorbeeld in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen. Ook worden er diverse projectmatige samenwerkingen gerealiseerd, zoals loopbaanleren en projecten van vmbo en mbo met het bedrijfsleven op het gebied van Sterk Zorg en Welzijn Onderwijs (SZO) en  Sterk Techniek Onderwijs (STO).

Diverse OMO-scholen in Zuidoost-Brabant participeren daarnaast in Brainport en het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen.
OMO-scholen nemen samen met Fontys deel aan het Leernetwerk Studiesucces. Doel van dit netwerk is het realiseren van passende interventies om de in- door- en uitstroom van leerlingen in het hoger onderwijs succesvol te laten verlopen. De samenwerking tussen OMO en Fontys is verder geïntensiveerd door het sluiten van een convenant in het voorjaar van 2022. In het convenant is de wens uitgesproken langdurig met elkaar samen te werken op het gebied van talentgericht opleiden, maatwerk en doorlopende leerlijnen, opleiden en voortgezet professionaliseren van leraren en een verdere verkenning en uitbreiding van samenwerkingsvormen in opleiden en onderzoek.

De samenwerking met het vervolgonderwijs wordt via de academische opleidingsscholen bevorderd. De partnerschappen zijn verworden tot hybride netwerkorganisaties waarin gezamenlijke ambities in opleiden, professionele ontwikkeling, onderzoek en innovatie worden gerealiseerd. 

In de leerateliers, als leertraject binnen de partnerschappen bijvoorbeeld, werken opleidingen en scholen op een vernieuwende manier samen rond het primair proces. Op het gebied van onderzoek is samen met externe partners en in nauwe samenwerking met de mensen in de scholen een NRO-aanvraag ingediend naar de ontwikkeling van een onderzoekscultuur in de scholen.

De samenwerking met educatieve partners in de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) leidt tot een groot aantal activiteiten op met name het gebied van werving en selectie, het stimuleren van zij-instroom en het verbeteren van inductietrajecten voor startende leraren.

In alle gevallen is sprake van brede en intensieve samenwerking, vanuit een groeiend vertrouwen, gedeelde expertise en ‘joint work’. Dit geeft een nieuwe dimensie aan de samenwerking tussen lerarenopleidingen, vervolgopleidingen en scholen.

Zie bijlage 7 voor een overzicht van de instellingen waarmee de vereniging samenwerkt.