Balans 2022-2027

ACTIVA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Materiële vaste activa

429.000

520.000

502.000

457.000

449.000

434.000

VASTE ACTIVA

429.000

520.000

502.000

457.000

449.000

434.000

       
       

Vorderingen

25.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Liquide middelen

248.000

86.000

83.000

60.000

53.000

55.000

VLOTTENDE ACTIVA

273.000

101.000

98.000

75.000

68.000

70.000

       

TOTAAL ACTIVA

702.000

621.000

600.000

532.000

517.000

504.000

       

PASSIVA

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

EIGEN VERMOGEN

      

Algemene reserve

177.000

141.000

132.000

136.000

136.000

136.000

Bestemmingsfonds NPO

53.000

54.000

36.000

30.000

28.000

27.000

Bestemmingsfonds (privaat)

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

3.000

 

235.000

199.000

172.000

170.000

168.000

166.000

       

VOORZIENINGEN

35.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

       

LANGLOPENDE SCHULDEN

302.000

287.000

275.000

262.000

249.000

238.000

       

KORTLOPENDE SCHULDEN

130.000

130.000

148.000

95.000

95.000

95.000

       

TOTAAL PASSIVA

702.000

621.000

600.000

532.000

517.000

504.000

Tabel: Balans tot en met 2027 (bedragen x € 1.000)

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2023-2027, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden  dalen door aflossingen op de externe financieringen.

In 2021 zijn de eerste signalen van een naderende overspannen bouwmarkt zichtbaar. De vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie. Binnen de vereniging gehanteerde (toekomstige) normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.

De investeringen in vastgoed zullen de komende jaren leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financieringen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de liquide middelen de komende jaren.