Verslag Ledenraad

Inleiding

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging is vastgelegd wat de samenstelling en de taak van de ledenraad is. Hierin is ook opgenomen op welke manier de vergadering wordt vormgegeven en hoe de besluitvorming tot stand komt.

De taak van de ledenraad is:

 • de controle en toezicht op het functioneren van de Raad van Toezicht;

 • de besluitvorming over de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht;

 • de goedkeuring van het door de Raad van Toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging;

 • de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de Raden van Advies en ouders van OMO-leerlingen. De ledenraad heeft een technisch voorzitter en een plaatsvervangend technisch voorzitter. Leden van de Raden van Advies worden per school gevraagd en benoemd. Hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad van de betreffende school nodig. Zij beoordelen op basis van achtergrond, ervaring, persoonlijke eigenschappen en competenties of een kandidaat geschikt is. 
Door de ledenraad op deze manier samen te stellen, is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de Raden van Advies.

Regionale bijeenkomsten Raden van Advies

In april 2022 zijn twee informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor de Raden van Advies van de OMO-scholen. Op woensdag 13 april 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats op het Dr. Mollercollege in Waalwijk. Donderdag 21 april 2022 volgde de tweede bijeenkomst op het Vakcollege Helmond. Tijdens de bijeenkomsten is teruggeblikt op het jaar 2021 door middel van de preview van een videoboodschap die gemaakt is voor het voorwoord van het Jaarverslag 2021. In dit voorwoord wordt onder meer ingegaan op de gezamenlijke ontwikkeling en eerste resultaten van de NPO-schoolscan gericht op het in kaart brengen van het welbevinden, de leermotivatie en studievaardigheden van de leerling. Deelnemers aan de regionale bijeenkomsten kregen vervolgens ter plekke de gelegenheid om thema’s aan te dragen waarover zij graag verder het gesprek wilden voeren. Hierbij is onder andere verder gesproken over de NPO-schoolscan, de effecten van Corona op de leerlingen en de organisatie van het onderwijs, de kwaliteitscultuur en daarbij het benutten van data, de governance van de vereniging en de positie van de Raden van Advies voor de school en de vereniging. Tot slot is een vooruitblik gegeven op de ledenraadvergadering waarbij een statutenwijziging op de agenda staat.

De ledenraadvergadering

In 2022 hebben drie ledenraadvergaderingen plaatsgevonden. De ledenraadvergaderingen werden voorgezeten door Anton van Kalmthout, technisch voorzitter van de ledenraad.

Vergaderingen 23 juni 2022

De eerste twee vergaderingen werden op 23 juni 2022 gehouden op het Odulphuslyceum in Tilburg.

Ledenraadvergadering I

Na een hartelijk welkom en schets van het programma zijn de notulen van de ledenraadvergadering van 24 juni 2021 aan de orde gesteld en ongewijzigd vastgesteld.
In de vergadering zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Herbenoeming Theo Camps als lid Raad van Toezicht
De ledenraad heeft unaniem besloten tot herbenoeming van de heer Theo Camps als lid Raad van Toezicht per 1 juli 2022 voor een tweede en tevens laatste zittingstermijn van vier jaar. Theo Camps is voorgedragen door de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die zijn herbenoeming ondersteunt. De herbenoeming tot voorzitter van de Raad van Toezicht kwam in deze vergadering niet aan de orde maar vond later plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht.

Toelichting op het jaarverslag 2021
Ter inleiding is een korte film met het voorwoord van het jaarverslag getoond. Vervolgens gaven Jos Kusters en Yvonne Kops een toelichting op het jaarverslag, langs de zeven pijlers van Koers 2023:

 • Gedeelde visie: Met het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans wordt gewerkt aan het anders inrichten van het onderwijs dat recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving. Hiertoe zijn broedplaatsen ingericht. Het afgelopen jaar is nagedacht over beleidsvorming met betrokkenheid van de schoolleiders. Zij worden nu meer aan de voorkant betrokken in zogenaamde dialoogtafels. In samenwerking met Verus en de scholen wordt de zichtbaarheid van de identiteit op de scholen onderzocht om uiteindelijk te komen tot een nieuwe inkleuring van de waarden.

 • Effectief leiderschap binnen de school: Een modulaire opleiding, geschreven door de eigen schoolleiders, is ontwikkeld en gestart met een eerste groep van deelnemers in 2021. Voor 2022 is de start van een 2e groep voorzien waaraan tevens deelnemers vanuit andere onderwijsorganisaties deelnemen. Het profiel van de schoolleider is herijkt waarbij gekeken is naar de unieke, vanuit waarden gedreven factoren van Ons Middelbaar Onderwijs.

 • Dragend HRM-beleid: De uitdaging voor de toekomst is om met minder inkomsten en minder docenten dezelfde onderwijskwaliteit te leveren. Daarnaast is in toenemende mate sprake van tijdelijke gelden via subsidies. In de huidige begroting betreft dit 23% van het totaal. De onzekerheid over de continuïteit van deze middelen is een forse uitdaging voor de toekomst. De strategische personeelsplanning laat zien dat in de toekomst vooral een tekort is aan docenten wiskunde en Nederlands. Om in te spelen op het tekort aan docenten levensbeschouwing is in samenspraak met de bisschoppen een eigen opleiding ontwikkeld.

 • Goed onderwijs en verbeteringsgerichtheid: Evenals in 2020 stond ook 2021 grotendeels in het teken van Corona. Deze periode heeft geleerd hoe belangrijk het is de leerling in beeld te hebben. Hiertoe is gezamenlijk de schoolscan ontwikkeld die veel data heeft opgeleverd. In de jaargesprekken kwamen vele mooie voorbeelden aan bod van de wijze waarop in deze periode is omgegaan met de leerlingen en wat dit betekende voor de werkwijze van docenten. In 2021 is geen van de 170 opleidingen als onvoldoende of zeer zwak beoordeeld door de inspectie.

 • Bedrijfsvoering op orde: Voor de maatschappelijke verantwoording wordt een systeem ontwikkeld om interventies en resultaten van de NPO-gelden goed te kunnen volgen. Met het project ‘intensiveringsprogramma informatiebeveiliging’ wordt ingezet op het vergroten van de weerbaarheid tegen deze dreigingen. In 2021 is wederom een aantal bouwprojecten opgeleverd. Er is zorg over de stijgende materiaalkosten en de onrust die dit oplevert in de bouwwereld. Projecten worden, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid, daar waar mogelijk wel doorgezet.

De voorzitter van de Raad van Toezicht gaf vervolgens een algemene beschouwing vanuit het perspectief van de toezichthouder aan de hand van enkele hoofdpunten.

 • In de vernieuwde samenstelling is gesproken over de rol van toezichthouder. De filosofie en aanpak van het toezicht, het balanceren tussen afstand en nabijheid jegens de Raad van Bestuur zijn hierbij terugkerende thema’s. Bij de invulling van het toezicht houden wordt uitgegaan van de balans tussen hard en soft controls. Vanuit vertrouwen dat reguliere zaken (systematisch) in orde zijn, maakt dat meer tijd besteed kan worden aan thematische beschouwingen en reflectie waarbij de leden vanuit ieders eigen referentiekader meedenkt.

 • De rol van werkgever is in 2021 strakker neergezet door de nieuw ingestelde remuneratiecommissie.

De audit- en onderwijscommissie gaven een toelichting op respectievelijk de finance & control en de kwaliteit van het onderwijs vanuit het perspectief van de toezichthouder.

Naar aanleiding van vragen vanuit leden werd aangekondigd dat een project wordt ingericht gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de Raden van Advies bij de ledenraad.

Goedkeuring jaarverslag 2021
De ledenraad heeft unaniem besloten tot goedkeuring van het jaarverslag 2021. De ledenraad verleende decharge aan de Raad van Toezicht over het afgelopen kalenderjaar.

Ledenraadvergadering II

Deze vergadering is belegd voor een statutenwijziging. De voorgestelde wijzigingen waren voor het grootste deel gebaseerd op de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). Daarnaast lag een aantal andere noodzakelijke wijzigingen voor. Een besluit tot wijziging van de huidige statuten kan alleen genomen worden in aanwezigheid van ten minste de helft van de 60 leden van de ledenraad. Het vereiste aantal van 30 (stemgerechtigde) leden was niet aanwezig, waardoor er dus niet gestemd kon worden over de statutenwijziging. Op dinsdag 19 juli 2022 is hiervoor opnieuw een ledenraadvergadering belegd. Een quorum is dan niet vereist, wel de instemming van 2/3 van de aanwezige leden van de ledenraad.

Vergadering 19 juli 2022

Tijdens deze extra ledenraadvergadering is gestemd over de wijziging van de statuten. De statuten van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs dateerden van 2014. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) op 1 juli 2021 zijn de statuten opnieuw beoordeeld en zijn noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. Tevens zijn wijzigingen voorgesteld met betrekking tot:

 • de samenstelling van de ledenraad om zo de toegankelijkheid van de ledenraadvergadering te vergroten;

 • de mogelijkheid tot het instellen van een onderwijs- en remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht;

 • de mogelijkheid om het lidmaatschap van een lid van de Raad van Bestuur te verlengen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met de wijziging van de statuten.