Bijlage 5: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2022 in relatie tot voorgaande jaren grafisch gepresenteerd. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

1. Samenstelling personeelsbestand

Achtereenvolgens worden de cijfers van het totale personeelsbestand van Ons Middelbaar Onderwijs en de instroom- en uitstroomgegevens weergegeven.

1.1. Grootte personeelsbestand

Het totaal aantal personeelsleden dat in 2022 in dienst is, is gestegen ten opzichte van 2021. Na de eerdere stijging van personeelsleden in 2021 en het jaar 2019 (de stijging in 2019 was het gevolg van een bestuursovername van Stichting Metameer), is ook in 2022 een stijging van personeelsleden zichtbaar. De stijging is wederom veroorzaakt door aantrekken van extra personeel met het extra geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs ten gevolge van de Coronapandemie.

1.2 In- en uitstroomgegevens

Het betreft het totaal aantal personen (inclusief bureau en Raad van Bestuur) dat in dienst is getreden of uit dienst is gegaan, maar ook uitbreidingen of inkortingen van de betrekkingsomvang bij Ons Middelbaar Onderwijs.

2. Verdeling naar categorieën

Achtereenvolgens wordt een aantal grafieken weergegeven die betrekking hebben op de verdeling van het personeelsbestand naar diverse categorieën. Het betreft:

 1. uitsplitsing naar leeftijdscategorieën;

 2. verdeling in fulltime en parttime aanstellingen;

 3. vaste en tijdelijk aanstellingen;

 4. verhouding docenten in LB, LC en LD/LE ( functiemix);

 5. verdeling man en vrouw;

 6. verdeling naar vrouw en man in leidinggevende posities.

2.1 Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

De (gewogen) gemiddelde leeftijd (44,3 jaar) van het personeelsbestand is in 2022 nagenoeg gelijk aan 2021 (44,5 jaar).

2.2 Verdeling fulltime/parttime

2.3 Soort dienstverband

2.4 Verhouding LB / LC / LD-LE personeel (functiemix)

Voor de berekening van de verhouding van de LB-LC-LD/LE categorieën zijn de definities gebruikt zoals bij de regeling functiemix gelden, waarbij de salarisschaal leidend is. Personen met een salarisgarantie worden geteld in de categorie waarop het salaris daadwerkelijk wordt gebaseerd.
Door de landelijke regelgeving in 2014 is de beoogde streefformatie vervangen door een maatwerkafspraak functiemix, welke op basis van beschikbare middelen is vastgesteld. De verhouding van de LB, LC en LD/LE formatie laat in 2022 een licht verloop zien van LC naar LB en LD/LE.

2.5 Verhouding man-vrouw

2.6 Man-vrouw in leidinggevende posities

Het betreft in dit geval alleen de verdeling in de functies rector/algemeen directeur, directielid/conrector en directeur. Andere functies met leidinggevende taken zijn niet meegenomen in deze vergelijking.

3. Overig

Naast de verdeling van het personeelbestand in categorieën is er een aantal kengetallen vastgesteld op basis van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals:

 1. gebruik regeling duurzame inzetbaarheid OMO

 2. gebruik deelname 63+regeling

 3. gebruik overgangsrecht OSR

 4. gebruik overgangsrecht Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO)

 5. gebruik ouderschapsverlof

 6. aantal LIO-ers/stagiaires.

3.1 Regeling duurzame inzetbaarheid OMO/deelname regeling deeltijdontslag oudere werknemers/overgangsOSR

Regeling duurzame inzetbaarheid
Op basis van de CAO-OMO, hoofdstuk F, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de regeling duurzame inzetbaarheid. Elk personeelslid van 57 jaar en ouder heeft tot de pensioenleeftijd recht op verlaging van de jaartaak met 10% tegen een eigen bijdrage van 30%. Voor de categorie OOP in de loonschalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 20%. In totaal maken van de potentieel 1.674 personen van 57 jaar en ouder er in het kalenderjaar 2022 1.034 personen gebruik van deze regeling.

Regeling facilitering deeltijdontslag oudere werknemers (onderdeel stimuleren instroom jongere werknemers)
Per 1 augustus 2015 is het voor oudere medewerkers (63+) mogelijk gebruik te maken van deeltijdontslag om de instroom van jongere medewerkers te stimuleren. Dit betekent dat, onder voorwaarden, een personeelslid voor 0,2 fte taakvermindering krijgt als hij voor 0,2 fte ontslag neemt (of de verdeling 0,1 fte taakvermindering en 0,1 fte ontslag bij een betrekkingsomvang van 0,7 fte). Voor de teruggang in fte kan hij gebruik maken van het ABP Keuzepensioen. Door het verlof en ontslag ontstaat er 0,4 fte (of 0,2 fte) vacatureruimte die ingezet kan worden om werkgelegenheid te creëren of behouden voor jonge werknemers. In 2022 maken er van de 381 personen van de 63+-ers met een betrekkingsomvang van 0,7 wtf en hoger 276 personen (=72%) gebruik van deze regeling.

Overgangsrecht OMO Seniorenregeling (overgangs OSR)
Door de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid per 1 augustus 2015 geldt dat, onder voorwaarden, de nog niet-genoten OSR als overgangsrecht OSR opgenomen kan worden. Ook voor de categorie 52 tot 57 jaar geldt, onder voorwaarden, een overgangsrecht OSR. In voorkomende gevallen is ook een eigen bijdrage, conform de regeling duurzame inzetbaarheid, van toepassing. In 2022 maken 50 personen gebruik van het overgangsrecht OSR.

3.2 Overgangsrecht Bevordering ArbeidsParticipatie Onderwijs (BAPO)

Voor personeelsleden van 52 jaar en ouder is op basis van de CAO-OMO, onder bepaalde voorwaarden, nog het overgangsrecht BAPO van toepassing. Voor 170 (vanaf 52 jaar) of 340 (vanaf 56 jaar) klokuren per jaar kan werktijdverkorting worden ‘gekocht’. In het verleden is dit overgangsrecht onderdeel geweest van de afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden op het moment dat deze scholen zijn overgekomen naar OMO. In 2022 maken nog 9 personen gebruik van het overgangsrecht BAPO.

3.3 Gebruik ouderschapsverlof

Op basis van de CAO-OMO bestaat de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Het recht op ouderschapsverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg is eveneens onderdeel van de CAO-OMO. In het kalenderjaar 2022 hebben 379 personen gebruik gemaakt van de regeling betaald ouderschapsverlof.

3.4 Aantal LIO-ers/betaalde stagiairs