Analyse van het resultaat 2022

Het resultaat 2022 bedraagt € 27,3 miljoen en is daarmee € 54,3 miljoen positiever dan begroot. In onderstaande tabel is per entiteit het verschil tussen het resultaat en de begroting zichtbaar gemaakt. Hieronder wordt verder, in hoofdlijnen, het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote exploitatieresultaat verklaard.

 

Realisatie

Begroting

Verschil

Scholen

15.981

-24.501

40.482

Verenigingstaken / Raad van Bestuur

11.076

-2.093

13.169

OMO-bureau

578

-45

623

Gelieerde stichtingen

-52

-29

-23

Doordecentralisatiebedrijven

-237

-265

28

Totaal

27.346

-26.933

54.279

Tabel: Begroot en gerealiseerd resultaat (bedragen x € 1.000)

Scholen

Op geconsolideerd niveau behaalden de scholen een positief resultaat van € 16,0 miljoen. Het resultaat is hiermee € 40,5 miljoen positiever dan begoot. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere NPO baten dan verwacht € 13,8 miljoen en gelden voor professionalisering leraren en werkdrukverlichting € 22,3 miljoen. 

Baten

Rijksbijdragen
De rijksbijdragen bedragen € 601,3 miljoen en zijn € 59,0 miljoen hoger dan begroot. De grootste verschillen worden veroorzaakt door:

Financiële kaders

  • Bijstelling van de materiële financiële kaders en personele financiële kaders (€ 11,5 miljoen).

  • Bijstelling van het NPO budget (€ 13,4 miljoen).

Overige OCW subsidies

  • De geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies zijn in totaal € 25,4 miljoen hoger dan begroot door met name bijstelling Prestatiebox (€ 0,3 miljoen), aanschaf CO2 meters (€ 0,4 miljoen), cao ontwikkelingen werkdrukmiddelen en professionalisering (€ 14,0 miljoen), compensatie werklast inzake herkansingen (€ 1,0 miljoen) en hogere ontvangsten voor nieuwkomers.

  • Vanuit de Samenwerkingsverbanden is € 8,7 miljoen meer ontvangen dan begroot. Op twee scholen na, ontvangen alle scholen meer dan begroot. 

Bijdragen ouders/leerlingen
De bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot. Dit jaar zijn er weer leerlingreizen en -activiteiten georganiseerd, waar dat twee jaar door de Coronacrisis niet mogelijk was. Hierdoor zijn de kosten en de baten van de ouderbijdrage weer meer in lijn met de bedragen van voor de Coronacrisis. 

Lasten

Personele lasten
De personele lasten zijn € 17,8 miljoen hoger dan begroot.  Grotendeels wordt de stijging van de personele lasten  verklaard door cao-ontwikkelingen uit het cao-akkoord van juni 2022 (€ 13,2 miljoen). Daarnaast is er meer personeel ingezet dan begroot, wat zorgt voor een stijging van de loonkosten van € 4,5 miljoen. 

  • De salarissen zijn per 1 juli structureel verhoogd met 4,75%.

  • Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse bruto uitkering van € 275.

  • In juli is een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 500 naar rato van de betrekkingsomvang.

De overige personele lasten zijn lager dan begroot.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten in 2022 zijn € 15,1 miljoen en liggen hiermee in lijn met de begroting. 

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten bedragen € 25,4 miljoen en zijn € 2,1 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor gas.

Overige lasten
De overige lasten bedragen € 55,3 miljoen en zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. 

Verenigingstaken en Raad van Bestuur

Het totaal resultaat van de verenigingsbedrijven over 2022 bedraagt € 11,1 miljoen positief. De grootste afwijkingen zijn:

  • De reservering van het individuele deel van de werkdrukmiddelen (€ 9,6 miljoen) op verenigingsniveau. In februari en maart 2023 worden deze bedragen overgemaakt naar de medewerkers. 

  • Lagere uitgaven Bewegen in Balans € 1,4 miljoen.

AOS

De resultaten van de verschillende AOS bedrijven zijn neutraal.

Gelieerde stichtingen

Het resultaat van de stichtingen is € 46.000 negatiever dan begroot vanwege de opheffing van een stichting. 

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2022.