De startende leraar in de spotlight bij OMO

De positie van de startende leraar in de vereniging verdient extra aandacht. Landelijke cijfers laten een grote uitval zien onder deze doelgroep. Als OMO willen we werk maken van goed werkgeverschap met als uitgangspunten:

  • een krachtig inductieprogramma met een goede landing, ondersteuning en begeleiding van startende leraren,

  • het waar mogelijk behouden van starters voor de vereniging en het onderwijs,

  • met aandacht voor loopbaankansen en talentontwikkeling vanuit een waarderend perspectief.

Om de situatie van starters binnen de vereniging in kaart te brengen en krachtig strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen heeft in het schooljaar 2021-2022 een reeks van activiteiten plaatsgevonden. De activiteiten waren gericht op het voeren van een dialoog met de scholen (schoolleiding) over het behouden van startende leraren voor de vereniging en het beroep. Er zijn gesprekken gevoerd met starters, coaches en P&O-ers en op diverse scholen is het beleid ten aanzien van startende leraren opnieuw onder de loep genomen.

Er is in de scholen veel aandacht voor de startende leraar en er wordt veel gedaan om hen zich thuis te laten voelen in de school. Tegelijkertijd blijkt er niet altijd evenveel aandacht te zijn voor professionele ontwikkeling, loopbaanmogelijkheden en het blijvend binden van startende leraren aan OMO. Dit terwijl startende leraren met hun frisse blik en potentieel juist van meerwaarde kunnen zijn voor de scholen. De verschillende bevindingen zijn gebundeld in een verslag en aangeboden aan de dialoogtafel SHRM voor verdere beleidsontwikkeling binnen de vereniging.

Ter ondersteuning van de dialoog zijn praktijken en ervaringen vanuit de scholen, opbrengsten uit regionale en landelijke projecten en onderzoek gedeeld via het intranet van de vereniging  en via periodieke nieuwsbrieven.