Kansenverbetering

Op de scholen is in 2022 aandacht geweest voor kansen(on)gelijkheid. Mede door Corona kunnen leerlingen met een groter risico op kansenongelijkheid op nog grotere achterstand terecht komen ten opzichte van leerlingen met een minder kwetsbare achtergrond. Via het NPO is hier specifieke aandacht voor. Iedere school kan hier op zijn eigen manier invulling aan geven.  

Daarnaast is in schooljaar 2021-2022 vanuit het collectief schoolleidersoverleg (CSO) een kleinere groep met rectoren/directeuren aan de slag gegaan met dit thema in de 'dialoogtafel Kansenverbetering'. De dialoogtafel heeft zich gericht op de onderdelen van kansenverbetering die het onderwijs betreffen en te maken hebben met kennisdeling en professionalisering van medewerkers.  

Met het gebruik van de term kansenverbetering in plaats van kansenongelijkheid of kansengelijkheid dragen we uit dat we ons niet richten op een specifieke doelgroep maar op alle leerlingen. We streven er naar iedere leerling optimale kansen te bieden en waar nodig te zorgen dat kansen verbeteren. Op schoolniveau wordt gekeken welke interventies het meest passend zijn. 

De dialoogtafel Kansenverbetering is gekomen met de volgende definitie: 

Bij gelijke intelligentie krijgen leerlingen ongeacht hun achtergrond dezelfde kansen. Onder intelligentie wordt verstaan het begrijpen van je omgeving en kunnen bepalen wat er in die omgeving van je verwacht wordt.  

Wat betekent dit voor ons? 

Als school maken we onderdeel uit van de maatschappij. Tegelijkertijd kunnen we niet de problemen van de maatschappij oplossen. Als vereniging staan we voor de volgende uitgangspunten: 

  • De school biedt een veilige basis voor leerlingen en personeel.  

  • Elke leerling krijgt aandacht. Dat kan zijn door een zo objectief mogelijke manier van leerling-besprekingen voeren of via een warme overdracht vanuit het po naar het vo. Het kan ook door kleinere klassen (al dan niet voor specifieke vakken), meer uren voor mentoraat of een vast aanspreekpunt binnen de school, via een buddy systeem van oudere leerlingen. Actie vanuit de school bij afwezigheid van de leerling is ook een vorm van aandacht, evenals het bieden van een plek op school om rustig te kunnen werken.  

  • Scholen definiëren wat hun meest kwetsbare leerlingen zijn als het gaat om onderwijssucces ondanks hun achtergrond. Scholen verantwoorden zich over het gevoerde beleid ten aanzien van deze kwetsbare groep en delen de opgedane kennis binnen de vereniging.   

  • We leveren zoveel mogelijk onderwijs op maat, passend bij de behoefte en talenten van de leerlingen.  

  • We onderhouden een goede relatie met het thuisfront van de leerling. We weten wat daar speelt. Ook investeren we in de relatie met de leerling. De leerling heeft inzicht in mogelijke keuzes en zeggenschap over de eigen (school)loopbaan.  

  • We investeren in het bouwen aan het zelfvertrouwen van leerlingen. 

  • We laten waardering blijken: We denken minder in niveaus, maar meer in talent (dus niet meer vmbo is meer dan pro, havo is meer dan vmbo, vwo is meer dan havo). Talent ergens voor hebben betekent dat je datgene beter kunt dan andere dingen die je kunt. Talent is dus niet iets wat je kunt in vergelijking met andere mensen. We zoeken daarbij naar goede PR-momenten om dit als vereniging naar voren te laten komen (bijvoorbeeld met de start van de examens op het vmbo).  

  • Binnen de vereniging zijn we financieel solidair voor die scholen waar de meest kwetsbare leerlingen zitten.  

Ook is besloten om in 2023 een project te starten waarbij scholen die dat willen kunnen deelnemen aan een cursus om de objectiviteit van rapportvergaderingen te verbeteren. Dit komt kansenverbetering ten goede. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt gedurende drie jaar gemonitord hoeveel tekorten er mogelijk ontstaan door de vrijwillige ouderbijdrage en hoeveel activiteiten er eventueel geannuleerd worden vanwege te weinig ouderbijdragen. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of een verenigingsbrede solidariteitspot nodig is.  

Jaargesprekken 
Kansenverbetering is in 2022 het thema geweest voor het informele deel van de jaargesprekken met de scholen. Met name leerlingen en docenten hebben hierbij aan de Raad van Bestuur gepresenteerd hoe de scholen dit vormgeven. Dit heeft vele mooie en inspirerende verhalen en voorbeelden opgeleverd.