WNT / Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (model H)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op 1 januari 2016 is de sectorale regeling van het ministerie van OCW vervangen door een systeem van bezoldigingsklassen.

Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt:

  • Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: 10

  • Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen: 5

  • Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 5

Het bezoldigingsmaximum voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2022 bedraagt met totaal 20 punten (klasse G) € 216.000. Dit geldt naar rato van de omvang en/of de duur van het dienstverband. Voor voorzitters van Raden van Toezicht ligt het maximum op € 32.400; voor leden op € 21.600.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Jos Kusters

Yvonne Kops

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Aanvang functievervulling in 2022

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2022

31-12

31-12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging 2022

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

191.546

170.514

Beloningen betaalbaar op termijn

24.437

23.879

Subtotaal bezoldiging

215.983

194.393

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

Reden overschrijding bezoldigingsmaximum

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2022

215.983

194.393

   

Gegevens 2021

  

Aanvang functievervulling in 2021

1-1

1-1

Einde functievervulling in 2021

31-12

31-12

Deeltijdfactor 2021 in fte

1,0

1,0

Bezoldiging 2021

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

185.186

164.801

Beloningen betaalbaar op termijn

23.781

23.299

Subtotaal bezoldiging 2021

208.967

188.100

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

Totale bezoldiging 2021

208.967

188.100

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de toezichthouders van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

bedragen x 1 €

Theo Camps

Lilian Damen

Hans Junggeburt

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2022

1 januari

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2022

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2022

   

Totale bezoldiging

19.440

12.271

9.720

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

32.400

21.600

21.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2021

   

Aanvang functievervulling in 2021

1 januari

1 juli

1 januari

Einde functievervulling in 2021

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

18.810

4.702

9.604

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

31.350

10.450

20.900

    

bedragen x 1 €

Herman Molenaar

Joke Snippe

Harrie Meelen

Functiegegevens

Lid

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2022

1 januari

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2022

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2022

   

Totale bezoldiging

12.271

11.421

11.421

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.600

21.600

21.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

    

Gegevens 2021

   

Aanvang functievervulling in 2021

1 juli

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2021

31 december

31 december

31 december

    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

4.702

11.106

11.106

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

10.450

20.900

20.900

    

bedragen x 1 €

Paul van Geest

Wilma de Koning

Functiegegevens

Lid

Lid

Aanvang functievervulling in 2022

1 januari

1 januari

Einde functievervulling in 2022

31 december

31 december

   

Bezoldiging 2022

  

Totale bezoldiging

11.421

11.421

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.600

20.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

   

Gegevens 2021

  

Aanvang functievervulling in 2021

1 januari

1 januari

 

Einde functievervulling in 2021

31 december

31 december

 
    

Bezoldiging 2021

   

Totale bezoldiging

11.106

11.106

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.900

20.900

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.