Werkdrukmiddelen

In het CAO akkoord van juni 2022 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de werkdruk. Per leerling is een bedrag van € 321,95 ontvangen. Voor alle OMO scholen gezamenlijk gaat het om een bedrag van € 19,1 miljoen. Van deze middelen wordt 50% besteed aan een collectieve aanpak en 50% aan een individuele component.

Voor wat betreft het Individuele deel van de werkdrukmiddelen zijn de medewerkers aan zet om te komen tot een pakket aan maatregelen om de werkdruk te verminderen. Ze mogen dit budget naar eigen inzicht inzetten. Voor overgangsjaar 2022-2023 hebben medewerkers ook de mogelijkheid dit keuzebudget uit te laten betalen. De besteding van het individuele keuzebudget is onderwerp van gesprek in het overleg tussen medewerker en leidinggevende.

Voor de besteding van het collectieve deel is in overleg met de rectoren een menukaart ontworpen waar scholen interventies uit kunnen kiezen. De te kiezen interventies zijn:

  • Preventie en verzuimmanagement

  • Taakbeleid

  • Technologie (Technologische oplossingen om de werkdruk in de klas te reduceren)

  • Kleinere klassen

  • Extra verlof (OOP personeel)

  • Uitbetalen (2022-2023)

  • Overig

In overleg tussen de schoolleiding en de PMR worden organisatorische eenheden binnen een school gevormd. Daarbij wordt tevens vastgesteld hoe de beschikbare middelen over de eenheden worden verdeeld en welke financiële en organisatorische kaders worden meegegeven. Bij het vormgeven van de kaders is de organiseerbaarheid binnen de school een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Het streven is om de keuze- en bestedingsmogelijkheden zo min mogelijk te beperken. De gemaakte afspraken worden ter instemming gepeild onder het personeel. Waarna de afspraken door de schoolleiding worden gecommuniceerd in een collectief startmoment.
Hierna gaan de organisatorische eenheden aan de slag om plannen te maken voor de besteding van de toebedeelde werkdrukmiddelen. De individuele plannen worden getoetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid en bij akkoord samengevoegd tot een concept collectief werkdrukplan voor de hele school. Dit collectief werkdrukplan wordt vastgesteld door de PMR. Tevens wordt vastgesteld wanneer en op welke wijze dit plan wordt geëvalueerd.