Energielasten gas

Per 8 april 2022 is het vijfde EU-sanctiepakket afgekondigd waarin de lidstaten onder andere hebben afgesproken dat lopende contracten met Russische partijen voor 10 oktober 2022 moeten zijn beëindigd. Omdat dit ook betrekking had op de gasleverancier van OMO, heeft OMO hier opvolging aan gegeven. De consequenties hiervan zijn dat de kosten voor het gas vanaf oktober 2022 aanzienlijk zijn gestegen. 

Naar aanleiding hiervan heeft OMO het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief verzocht aandacht te hebben voor die organisaties die, binnen de gestelde termijn, uitvoering hebben gegeven aan het EU-sanctiepakket en over te gaan tot compensatie. Momenteel lopen de gesprekken hier nog over.