Ventilatie – Binnenklimaat

In navolging van Covid-19 staat een gezond binnenklimaat onverkort hoog op de agenda. In de basis voldoen alle schoolgebouwen van Ons Middelbaar Onderwijs aan vigerende wet- en regelgeving zoals ook bleek uit het Ambitieplan 1 oktober 2020, aan het begin van de Coronapandemie opgezet door het Ministerie. In 2021 en 2022 zijn vanuit de overheid via de regeling Specifieke Uitkeringen voor de Verbetering van het Binnenklimaat in Scholen (SUVIS) middelen beschikbaar gesteld voor verbetering van de ventilatie op scholen. De aanvraag van de subsidie loopt via de betreffende gemeente.

Binnen de vereniging maken dertien scholen gebruik van de SUVIS-regeling. Binnen de regeling is slechts 30% van de rechtstreekse kosten subsidiabel, met een maximum op basis van het aantal leerlingen. De overige 70% en bijkomende kosten dienen via de gemeente en/of een eigen bijdrage verkregen te worden. In de praktijk betekent dit dat vaak slechts SUVIS aangevraagd is bij scholen waar al een project voorzien of gestart was, inclusief een bijdrage van de gemeente, al dan niet via doordecentralisatie. Slechts in een enkel geval is vanuit de betreffende gemeente sprake van een aanvullende bijdrage. In totaal is een subsidie ontvangen van ruim € 5,6 miljoen.

Gekoppeld aan de geldende termijnen vanuit de regeling, zijn alle projecten in 2022 gestart met de uitvoering.