2021: Aandacht maakt alles mooier

Jos Kusters en Yvonne Kops Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Lees meer ›2021: Aandacht maakt alles mooier

Vooraf

In dit jaarverslag over 2021 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van de zeven pijlers van de Koerswijzer uit Koers 2023, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

Lees meer ›Vooraf

Koers 2023

Koers 2023 is tot stand gekomen vanuit een brede dialoog met collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders. Koers 2023 is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen.

Lees meer ›Koers 2023

Bewegen in balans

De snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Ontwikkelingen komen de scholen binnen, maar zijn nog niet altijd zichtbaar in het onderwijs dat wordt gegeven.

Lees meer ›Bewegen in balans

Bestuurlijke cycli

Koers 2023 gaat uit van gedeelde waarden, visie en uitgangspunten (convergentie) en ruimte voor maatwerk voor scholen in hun eigen situatie en met hun eigen mogelijkheden (divergentie).

Lees meer ›Bestuurlijke cycli

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 8) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode (bijlage 9) opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

Diversiteit en inclusie

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie

Activiteiten in 2021

Het diversiteitsbeleid richt zich binnen de vereniging op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

Lees meer ›Activiteiten in 2021