De vereniging in beweging

In dit jaarverslag blikken we terug op 2019. Bij het schrijven ervan leven we in een wereld die van week tot week verandert als gevolg van de COVID-19 pandemie. Een periode van onzekerheid en tegelijkertijd van nieuwe initiatieven.

Lees meer ›De vereniging in beweging

Vooraf

In dit jaarverslag over 2019 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van de zeven pijlers van de Koerswijzer uit Koers 2023, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Lees meer ›Vooraf

Koers 2023 en bestuurlijke cycli

In januari 2017 is Koers 2023 gepresenteerd. Koers 2023 is de opvolger van Koers 2016 en tot stand gekomen vanuit een brede dialoog met collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders.

Lees meer ›Koers 2023 en bestuurlijke cycli

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 8) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens-zijn, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

Diversiteit en inclusie

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Diversiteit en inclusie

Ontwikkelingen 2019

Het diversiteitsbeleid richt zich op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld worden.

Lees meer ›Ontwikkelingen 2019

Resultaten en kengetallen 2019

Charter Talent naar de Top heeft de vereniging uitgeroepen als aansprekend voorbeeld voor de behaalde resultaten van 2018 en het herijkte diversiteitsbeleid. In juni heeft de vereniging hiervoor een Diamant-award in ontvangst genomen.

Lees meer ›Resultaten en kengetallen 2019

Kennis delen

De eerder geformuleerde ambitie over kennisdelen is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld.

Lees meer ›Kennis delen