Beleidsvoornemens en accenten 2023-2027

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van de vereniging het voortzetten van de combinatie van traditie en innovatie. Tegenwoordig vertaald in de missie 'Ontwikkelen doen we samen' en extra geladen door de kernwaarden; goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen.

Koers 2023 is als visiedocument opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De gezamenlijke ambities zijn per school op eigen wijze vertaald in het schoolplan en vormen daarmee de basis voor doorlopende schoolontwikkeling. In 2022 is een proces geformuleerd om te komen tot de nieuwe Koers 2030 en is een aantal noodzakelijke punten die als input moeten dienen opgesomd. Eind 2023 is de nieuwe Koers gereed.  

In 2022 heeft het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans geleid tot stappen om in de komende jaren een structurele werkwijze te ontwikkelen die ons in staat stelt continue aanpassingen en vernieuwingen (qua vorm, inhoud en aanpak) in ons onderwijs te implementeren. En die recht doet aan de veranderende vragen vanuit de samenleving, passend bij de wensen en behoeften van onze leerlingen en medewerkers.

Onze koers en kernwaarden vormen daarbij ons kompas. Het gaat, naast de eigen schoolontwikkeling, binnen Bewegen in Balans additioneel om de kracht van de vereniging én expertise van buiten te benutten (het samen) voor die vraagstukken die niet iedere school zelf kan oplossen. Dit wordt zichtbaar in de activiteiten van de vereniging, schoolplannen, in het gedrag van onze medewerkers en daarmee ook in ons onderwijs. Onze leerlingen profiteren hiervan. Het intensiveringsprogramma Bewegen in Balans loopt van 2021 tot en met 2023 en bestaat uit de volgende programmalijnen: 

  • Experimenteren in broedplaatsen

  • Professionaliteit in innovatie

De vereniging ontwikkelt zich in de komende jaren door om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen en complexe vraagstukken. Dat vraagt van alle betrokkenen een heroriëntatie op onze werkwijzen. Dit geven wij vorm in een continue professionele dialoog met en tussen alle stakeholders. (zie bij Strategische denklijn / Koers 2030)

In de komende jaren staan onder andere de volgende beleidsthema’s geagendeerd: 

  • Evaluatie Koers 2023 / Proces Koers 2030

  • Onderwijs anders organiseren

  • Bedrijfsvoering standaardiseren / optimalisatie ketens scholen en bureau

  • Aantrekkelijk werkgeverschap / krachtige vereniging

  • Passende governance