Taalbeleidsontwikkeling

Om het taalvaardigheidsniveau van leerlingen te bevorderen is structurele aandacht voor taal nodig. Scholen doen dat door middel van taalbeleid. De afgelopen jaren zijn diverse alarmerende rapporten verschenen over leesplezier en leesmotivatie onder jongeren. Deze signalen zijn ook binnen de vereniging opgepikt en omgevormd tot een adviesvraag van de Raad van Bestuur en een aantal rectoren/directeuren.  

Een speciaal opgerichte adviescommissie taalbeleid bestaande uit vijf OMO-docenten onderzocht in de eerste helft van 2021 de stand van zaken op het gebied van taalbeleid binnen alle OMO-scholen en vergeleek deze resultaten met de meest recente inzichten uit de literatuur. 

De commissie adviseerde de vereniging om breed taalbeleid actief op alle scholen te implementeren. Dat houdt in dat taalbeleid een vast onderdeel vormt van elk schoolplan en er aandacht is voor taal binnen élke vakles, dus ook bij wiskunde of economie. Daarnaast is het van groot belang dat leerlingen veel meer gaan lezen. Om de doelen te realiseren is het noodzakelijk dat er intensief wordt samengewerkt, binnen én buiten de vereniging. In het adviesrapport van de commissie lees je het volledige advies. 

Verenigingsbreed wordt het advies actief opgevolgd. Zo is er een kennisnetwerk voor taalcoördinatoren opgericht en is in 2022 een samenwerking met de Brabantse bibliotheken tot stand gekomen.  

In 2022 heeft de vereniging en de Brabantse Netwerkbibliotheek middels een project vormgegeven aan een bestuurlijke samenwerking op het gebied van lezen en taal. Deze samenwerking is opgenomen als onderdeel van het Leesoffensief Brabant. Begin 2023 presenteren alle Brabantse bibliotheken een aanbod in activiteiten die allemaal zijn getoetst door en afgestemd met de scholen binnen de vereniging. In Nederland is het voor het eerst dat bibliotheken en een schoolbestuur op deze manier met elkaar samenwerken.