Geconsolideerde balans per 31 december 2022

ACTIVA

31 december 2022

31 december 2021

Materiële vaste activa

428.535

387.766

Financiële vaste activa

13

42

VASTE ACTIVA

428.548

387.808

   

Vorderingen

23.971

15.563

Liquide middelen

247.503

237.722

VLOTTENDE ACTIVA

271.474

253.285

TOTAAL ACTIVA

700.022

641.093

   

PASSIVA

  

EIGEN VERMOGEN

233.876

206.530

   

VOORZIENINGEN

35.143

35.777

   

LANGLOPENDE SCHULDEN

301.821

302.917

   

KORTLOPENDE SCHULDEN

129.182

95.869

TOTAAL PASSIVA

700.022

641.093

(bedragen x € 1.000)