Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

31-12-2022

31-12-2021

Kredietinstellingen

 

11.411

 

10.431

Crediteuren

 

16.556

 

12.204

OCW

 

0

 

0

     

Loonheffing

22.036

 

21.399

 

Omzetbelasting

106

 

59

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

22.142

 

21.458

     

Schulden terzake van pensioenen

 

6.984

 

6.648

     

Overige kortlopende schulden

 

7.047

 

5.644

     

Subsidies OCW niet-geoormerkt

4.581

 

5.882

 

Subsidies OCW geoormerkt

28.586

 

11.593

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

5.692

 

646

 

Vooruitontv. bedragen

8.763

 

5.102

 

Vakantiegeld- en dagen

15.454

 

14.454

 

Eindeschooljaarsuitkering

440

 

333

 

Bindingstoelage

1.484

 

1.474

 

Overige

42

 

0

 

Overlopende passiva

 

65.042

 

39.484

  

129.182

 

95.869

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Eind 2022 is € 11,4 miljoen als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen. Dit is € 1,0 miljoen meer dan eind 2021 vanwege een nieuw afgesloten lening met het ministerie van financiën in 2021.

OCW

In 2022 en 2021 zijn er geen geoormerkte subsidies afgelopen met een verrekening clausule

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2022 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2023 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2023 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2022 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW, waarvan er een drietal verrekenbaar zijn. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G1 en G2, verderop in dit verslag.
Daarnaast is onder deze post een bedrag van € 4,5 miljoen opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2023 zijn toegekend.