Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen vo-scholen in Nederland in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 extra middelen. Het is de bedoeling dat zij tot uiterlijk schooljaar 2024-2025 met dit geld leerlingen helpen om door corona ontstane leervertragingen of vertragingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn in te lopen. Scholen kiezen zelf hoe ze deze NPO-middelen inzetten, ondersteund door de menukaart die het ministerie van OCW heeft ontwikkeld.

De NPO-Schoolscan bij OMO

Sinds 2021 maakt OMO gebruik van een eigen NPO-schoolscan. Deze NPO-Schoolscanvragenlijst is in 2020-2021 ontwikkeld door Femke Geijsel in samenwerking met een NPO-werkgroep van schoolleiders, kwaliteitszorgmedewerkers, leerlingcoördinatoren, leraren en leerlingen van scholen die deel uitmaken van de vereniging . Via eLoo kwam de vragenlijst ook voor andere (niet OMO-)scholen voor vo ter beschikking.

Zowel in het voorjaar van 2021 – aan het einde van een periode met veel coronazorgen en twee schoolsluitingen – als in het voorjaar van 2022 – als corona weer wat op de achtergrond is geraakt – is de vragenlijst voorgelegd aan een groot aantal leerlingen en hun ouders in alle OMO-scholen.

Met de resultaten van deze vragenlijst brengen we welbevinden, leerprestaties, leermotivatie en studievaardigheden in kaart (bij studievaardigheden gaat het ook om zelfregulatie en metacognitie; in de NPO- menukaart wordt dit gebied aangeduid met 'executieve vaardigheden’). Bij OMO verzamelen we deze gegevens in de eerste plaats voor gebruik binnen de scholen: mentoren, docenten en zorgteams kunnen de resultaten gebruiken om maatwerk te leveren voor een leerling; of voor een leerjaar. Op afdelings- en schoolniveau levert de schoolscan input voor (duurzame) schoolontwikkeling die geborgd kan worden in het schoolplan.

Daarnaast willen we als collectief van scholen ook duurzaam voortbouwen op wat we in deze intensieve periode samen van onze leerlingen leren. We zoeken mogelijkheden voor gebruik van deze gegevens in landelijk beleidsgericht en onderwijskundig onderzoek. Door kennis te delen en praktijkvoorbeelden te koppelen aan (vervolg-)onderzoek zetten we de resultaten van onze schoolscan zo optimaal in.

Resultaten

De resultaten van de schoolscan gaven in de scholen een goed beeld van het welbevinden van leerlingen, leermotivatie en hun studievaardigheden. Ook leverde het instrument waardevolle signalen op voor oplopende vertragingen, groei (bijvoorbeeld beter kunnen plannen), en de aanpak van leraren daarbij. Iedere school heeft zelf bepaald op welke manier de resultaten gebruikt werden om uitvoering te geven aan het NPO-plan en gesprekken te voeren met leerlingen en ouders. Vanaf januari 2023 start de verenigingsbrede NPO-werpgroep met interviews om bij OMO-scholen op te halen hoe hun NPO-plan werkt. Door kennis en praktijkvoorbeelden te delen investeren we samen in duurzame onderwijsontwikkeling voor alle leerlingen. 

Vanuit het ministerie van OCW is opdracht gegeven aan Stichting OOK om over de leerling- en oudergegevens van 2021 landelijk te rapporteren en dit aan te vullen met gegevens van 2022. Dit heeft geresulteerd in de rapportage Welbevinden, motivatie en zelfregulatie van vo-leerlingen tijdens de coronapandemie. Zo gaan onderwijskundige gegevens, die wij als scholen zelf hebben verzameld bij onze leerlingen en ouders, inzicht bieden bij de landelijke beleidsontwikkeling en -evaluatie.

Beeld interventies scholen en inzet van middelen 2022

De inzet van de NPO-gelden wordt gedaan in zeven interventiegebieden. In onderstaande tabel is de totale inzet van alle OMO scholen en de vereniging in 2022 per interventie weergegeven.

Inzet per onderdeel menukaart

2022

Meer onderwijs bij groepen leerlingen

3.800.000

Effectievere inzet van onderwijs

5.980.000

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling leerlingen

4.685.000

Ontwikkeling executieve functies leerlingen

1.348.000

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning

15.036.000

Faciliteiten en randvoorwaarden

3.611.000

Overige

269.000

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

307.000

  

Totaal

35.036.000

Grafiek: percentage inzet aandeel per onderdeel menukaart

In de grafiek hierboven wordt de inzet per interventie in 2022 weergegeven. Net als in 2021 wordt de grootste inzet gedaan op interventie ‘(Extra) inzet van personeel en ondersteuning’ gevolgd door de interventie ‘Effectievere inzet van onderwijs’.

In 2021 en 2022 is totaal € 72,8 miljoen aan NPO baten ontvangen. Hiervan is € 45,2 miljoen (62,1%) ingezet.

NPO totaal

2021

2022

totaal

Baten totaal

42.131.000

30.688.000

72.819.000

Inzet totaal

10.185.000

35.036.000

45.221.000

Saldo

31.946.000

-4.348.000

27.598.000

In 2022 wordt van de totale inzet € 4,9 miljoen ingezet voor inhuur personeel niet in loondienst. Dit is 16,0% van de totale inzet in 2022.

Inzet van middelen voor de vereniging 
De GMR heeft ingestemd met de inzet van de gemeenschappelijke middelen.

De inzet van de NPO-gelden van de vereniging wordt gedaan in drie interventiegebieden. In onderstaande tabel is de totale inzet de vereniging in 2022 per interventie weergegeven.

Inzet per onderdeel menukaart gemeenschappelijke middelen vereniging

2022

Meer onderwijs bij groepen leerlingen

-

Effectievere inzet van onderwijs

-

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling leerlingen

-

Ontwikkeling executieve functies leerlingen

-

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning

222.000

Faciliteiten en randvoorwaarden

205.000

Overige

43.000

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

-

  

Totaal

470.000