Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2022

 

Realisatie 2022

Begroting 2022

Realisatie 2021

Rijksbijdragen

639.579

566.630

619.207

Overige subsidies

15.225

14.496

12.740

Overige baten

15.943

13.100

9.563

BATEN

670.747

594.226

641.510

    

Personeelslasten

527.254

505.742

494.435

Afschrijvingen

26.226

26.136

22.593

Huisvestingslasten

27.617

25.247

25.678

Overige lasten

60.356

61.776

48.203

LASTEN

641.453

618.901

590.909

SALDO BATEN EN LASTEN

29.294

-24.675

50.601

    

Financiële baten en lasten

-1.948

-2.257

-2.664

RESULTAAT

27.346

-26.932

47.937

(bedragen x € 1.000)