Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2022 tot en met 2027. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn
OCW/
OMO

OMO
in
2022

OMO
in
2023

OMO
in
2024

OMO
in
2025

OMO
in
2026

OMO
in
2027

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

38%

33%

30%

33%

33%

34%

Weerstandsvermogen

> 18%

35%

30%

28%

29%

28%

28%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

4%

2%

1%

-4%

-2%

0%

Liquiditeit

> 0,75

2,1

0,8

0,7

0,8

0,7

0,7

Huisvestingsratio

< 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

DSCR backward

> 1,2

4,5

-0,3

0,3

2,8

7,0

6,9

DSCR forward

> 1,2

4,2

-0,2

0,5

6,6

1,9

1,9

Tabel: Kengetallen tot en met 2027

Solvabiliteit

Binnen de vereniging wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, externe financieringen en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat de vereniging in 2027 uitkomt op een solvabiliteit van circa 34%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank en de Europese Investeringsbank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging voor 2027 uit op 32,9%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2022 bedraagt de omvang van de algemene reserve € 177 miljoen en is het weerstandsvermogen circa 35%. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren niet veel zal veranderen. De verwachting is dat door de afname van de bestemmingsreserves en incidentele OCW baten dit percentage de komende jaren zal dalen naar 28%.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit de komende jaren om zal slaan naar negatief in verband met de inzet van met name de NPO-middelen die het afgelopen jaar zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.

Liquiditeit (current ratio)

Het ministerie van OCW hanteert een ratio van minimaal 0,75. De komende jaren blijft de ratio nabij de gewenste streefwaarde vanuit de onderwijsinspectie.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio blijft de komende jaren onder de signaleringsgrens van 0,1.

Debt service coverage ratio

Met het aangaan van een langlopend krediet bij de BNG Bank is er vanaf 2015 sprake van rentelasten en aflossingen. De BNG Bank vindt de debt service coverage ratio relevant. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in 2023 niet voldaan als gevolg van het hoge negatieve begrote resultaat 2023 die wordt veroorzaakt door de inzet van de NPO middelen in 2023 die in 2021 en 2022 in de lumpsum zijn ontvangen. Het DSCR gemiddelde over de komende jaren voldoet wel aan de BNG-eis.