Vernieuwingen vmbo

Sterk beroepsonderwijs  
Met het programma ‘Sterk Techniekonderwijs’, onderdeel van Sterk beroepsonderwijs, wordt er duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs ontwikkeld. Vanwege Corona is de looptijd van het programma verlengd tot 1 augustus 2024. Alle onze vmbo-scholen zijn aangesloten bij een regio voor Sterk Techniekonderwijs. In 2022 hebben alle regio’s een inhoudelijke reactie ontvangen op de voortgangsrapportage.  

De OMO-scholen hebben de extra gelden voor Sterk Techniekonderwijs vanuit een aantal doelstellingen ingezet. Een aantal scholen heeft het afgelopen jaar benut om een betere verbinding te leggen met het primair onderwijs om zo de basisschoolleerlingen kennis te laten maken met techniek en hen zo te interesseren voor de technische beroepen en de mogelijkheden van het vmbo. Daarnaast hebben diverse scholen geïnvesteerd in (extra) capaciteit en het verhogen van de deskundigheid van docenten en instructeurs. De gelden zijn ook ingezet voor ontwikkeling en verbetering van de lessen door bijvoorbeeld de vakken natuurkunde, biologie en techniek te integreren en de lesstof te verrijken. De gelden zijn ook ingezet om de projectorganisatie verder in te richten, die nodig is om de regioplannen voor de jaren 2020-2024 uit te kunnen voeren. Tot slot zijn er, vanuit de doelstelling om techniek en techniekonderwijs en samenwerking met ketenpartners te promoten, activiteiten opgestart, zoals met het primair onderwijs of met deelnemende bedrijven. De samenwerking met bedrijven is in de praktijk, mede ook door Corona, soms lastig gebleken. 

Er zijn in de (totaal 78) techniekregio’s plannen opgesteld om deze daling tegen te gaan. Bijvoorbeeld ook in regio West-Brabant Midden waar het Munnikenheide College deel van uitmaakt. Zij hebben goed nieuws te melden, namelijk een toename van 48% van leerlingen in het technische vmbo in de regio West-Brabant Midden!  

Dit resultaat is o.a. bereikt door de vele verschillende evenementen en projecten die zijn georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Game On, een evenement waarbij 700 eerstejaarsleerlingen de diversiteit van techniek en technologie hebben kunnen ontdekken en de DAB-experience in Bergen op Zoom waaraan 250 vierdejaarsleerlingen hebben deelgenomen. Ook zijn er het afgelopen jaar in totaal 105 gastlessen georganiseerd en hebben de leerlingen verschillende technische bedrijven bezocht. 

Klik hier voor een compleet overzicht van alle verschillende projecten en evenementen die zijn georganiseerd en de prestaties die hierdoor zijn bereikt. 

Iedere leerling die interesse krijgt voor techniekonderwijs en op termijn belangstelling heeft voor een baan in de techniek is pure winst. 

Nieuwe leerweg 
De nieuwe leerweg gaat over de samenvoeging van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. In deze nieuwe leerweg zitten algemeen vormende componenten en een praktijkcomponent. Vooruitlopend op deze grote wijziging loopt een pilot waaraan op dit moment dertien OMO-scholen deelnemen. De scholen zoeken elkaar zoveel mogelijk op om de kennis uit de pilots met elkaar te delen. Zeker is dat de nieuwe leerweg veel mogelijkheden gaat bieden om leerlingen praktisch en betekenisvol onderwijs te bieden met opdrachten die in relatie staan met de praktijk en vaak ook passend zijn binnen de regio (via bedrijven en of instellingen). Om ook de scholen die niet deelnemen aan een pilot bij te praten, is er begin 2022 een webinar georganiseerd. 75 collega’s hebben hieraan deelgenomen.  

Ondanks dat vanuit het Ministerie van OCW geen duidelijkheid is gekomen in 2022 over de daadwerkelijke invoering van de nieuwe leerweg, zijn de meeste OMO-scholen doorgegaan met de ontwikkeling van een praktijkgericht programma.  

Kerngroep
De kerngroep van het kennisnetwerk ‘Vernieuwingen vmbo’ denkt mee over mogelijkheden en thema’s om kennis te delen. Zo heeft de kerngroep begin 2022 een webinar georganiseerd over de nieuwe leerweg. Binnen de vereniging houden de scholen, met ondersteuning vanuit het bureau elkaar scherp over uitvoer van de plannen en de (financiële) realisatie.