Bewegen in Balans

De snelle veranderingen en complexe vraagstukken in onze maatschappij hebben impact op ons onderwijs. Hierbij is de urgente uitdaging om  wendbaar te zijn en al onze innovatiekracht te benutten om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken die in onze scholen (gaan) leven en die een school niet in haar eentje kan oplossen. Samenkracht is daarvoor de sleutel.

Sinds 2020 werken we hieraan via Bewegen in Balans, een intensiveringsprogramma op Koers 2023. 

In Bewegen in Balans hebben we gekozen voor een emergent proces waarbij het lerend vermogen, vertrouwen en een veilige omgeving centraal staan. Dus geen tot in de puntjes uitgewerkt programma. Maar experimenteren en vanuit de dialoog stapje voor stapje samen onze professionaliteit ontwikkelen. Door te experimenteren in broedplaatsen benutten we onze samenkracht en ontwikkelen we innovatiekracht. In de broedplaatsen benutten de deelnemers inzichten voor het uitvoeren van experimenten ook in de eigen school. En leren de deelnemers om vraagstukken te onderzoeken en innovatie te implementeren in het onderwijs. Daarnaast zetten we in op het creëren van de optimale condities voor innovatie. Een begeleidingsgroep van collega’s uit de scholen aangevuld met externe ‘critical friends’ begeleidt het programma. Hierbij is de inbreng van leerlingen belangrijk.

In september 2021 is een pilot van start gegaan waarin collega’s van verschillende OMO-scholen vier maanden één dag per week samen werkten in vier broedplaatsen aan complexe vraagstukken uit de eigen school. Met de ervaringen van deze pilot hebben we dit verslagjaar de methodiek verder kunnen ontwikkelen. In september 2022 zijn nieuwe broedplaatsen gestart. De thema’s van de broedplaatsen tijdens schooljaar 2022/2023 zijn:

  • Onderwijsontwikkeling;

  • Groei door flexibilisering;

  • Toekomst gymnasiaal onderwijs; 

  • Strategisch HRM.

Enkele deelnemers aan de broedplaats Praktijkhavo, die in 2021 aan de pilotfase hebben deelgenomen, zijn tijdens schooljaar 2022/2023 hun inzichten en resultaten aan het implementeren.

De broedplaatsen delen kennis en ervaringen via een Kennislab op ons sociaal intranet ONS. Daarnaast vindt er twee keer per schooljaar een Broedplaatsen Expo plaats waar de deelnemers hun inzichten en ontwikkelingen delen met een breed publiek.