Overhead en allocatie middelen

Binnen de vereniging is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat een zo groot mogelijk aandeel van de financiële middelen direct ten goede te komt aan het onderwijs. Het meten hiervan gebeurt langs twee lijnen:

  1. Het aandeel van de reserveringen op de lumpsumopbrengsten op bovenschools niveau (zoals Raad van Bestuur, OMO-bureau en verenigingsprojecten);

  2. De verdeling van de formatie binnen de vereniging, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar primaire formatie (onderwijzend personeel en personeel dat direct ondersteunend is aan het primaire proces) en ’overhead’ (directie en overig ondersteunend personeel). Hierbij wordt aangetekend dat de functiebenaming niet altijd volledig overeenkomt met de daadwerkelijk uitgevoerde taken; er zijn bijvoorbeeld directieleden met lesgevende taken.

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2020 ging 95,0% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2021 was dit 95,2% en in 2022 95,9%.

In onderstaande tabel wordt de verdeling van de lumpsum 2022 weergegeven over de verschillende geledingen van de vereniging (bron: financiële kaders 2022, januari 2023).

Doelgroep

% van lumpsum
opbrengsten

Scholen

  

Schoolleiders

0,9%

 

Scholen

94,8%

 

Bijdrage scholen aan DDC

0,2%

 

Totaal scholen

 

95,9%

   

Verenigingstaken

  

Eigen risicodragerschap

1,5%

 

Academische opleidingsscholen

0,2%

 

Projecten en thema's

0,1%

 

Licenties en managementinformatie

0,3%

 

Contributies

0,2%

 

Bewegen in balans

0,3%

 

Overige

0,1%

 

Totaal verenigingstaken en Raad van Bestuur

 

2,7%

   

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

 

1,4%

   

Totaal lumpsumopbrengsten (incl. NPO en prestatieboxgelden)

 

100,0%

Tabel: Verdeling lumpsum

Ad. 2. Overheadformatie

Er wordt geen streefgetal gehangen aan het percentage overhead, maar wijzigingen in omvang en niveau van ondersteunende functies worden altijd kritisch beoordeeld. Daarnaast worden de omvang en het functieniveau van de totale ondersteunende organisatie periodiek herijkt, waarbij effectiviteit en efficiëntie in samenhang worden bekeken. In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal fte en percentage overhead over de afgelopen jaren weergegeven met daarbij een uitsplitsing tussen scholen en bureau/bestuur.

Grafiek: Overhead