Koers 2023/2030 - Strategisch denkkader

Koers 2023/2030

De complexe vraagstukken waar scholen voor staan vragen om een heroriëntatie op onze manier van werken. In het verslagjaar is de dialoog verder gevoerd hoe we onze strategie en ons beleid in de toekomst het beste kunnen richten en inrichten. Dat richten is onder andere verwoord in Koers 2023 en ‘Bewegen en Balans’ en krijgt in de nieuwe Koers een duidelijke positie. Een passende inrichting kent twee ontwerpprincipes: flexibiliteit (teneinde de wendbaarheid te verhogen) en innovatie (nieuwe werkwijzen, buiten de huidige systemen omdat bestaande oplossingen niet meer werken). Zowel flexibiliteit als innovatie vragen om permanente samenwerking en afstemming. Dat houdt in dat we ons met name voor die ingewikkelde vraagstukken meer als een netwerkorganisatie gaan organiseren om samen met (externe) partners oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Net als bij Koers 2023 is het van belang dat op voorhand de opbrengsten worden benoemd die de vereniging in 2030 gerealiseerd wil hebben. Een ander deel wordt opgehaald bij een brede groep betrokkenen en belanghebbenden bij ons onderwijs maar ook door perspectieven van andere sectoren te betrekken. Een derde deel vormt de opbrengst van de evaluatie van ‘Koers 2023’.

In 2022 is het proces voor het formuleren van een nieuwe Koers 2030 bepaald. Koers 2030 is vanaf 2024 onze leidraad.

Strategisch denkkader

Als onderlegger voor de oplegger van Koers 2030 heeft de Raad van Bestuur gewerkt aan een strategisch denkkader. Dit denkkader richt zich op een transformatie gericht op ontwikkelgericht onderwijs en ontwikkelgericht organiseren. We ervaren nu een mismatch tussen wat we willen en moeten en wat we kunnen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door schaarste (middelen, leerlingenkrimp en personeelstekorten), turbulentie (vragen, opgaven en opdrachten), systemen (regels, wetten, cultuur) en tegelijkertijd overvloed (technologie en informatie). Dit vraagt een transitie-aanpak op  de volgende vier onderdelen:

  1. Onderwijs (inhoud/vorm én organisatie)

  2. Werkgeverschap (SHRM)

  3. Bedrijfsvoering

  4. Governance en leiderschap

Dit strategisch denkkader is besproken met verschillende gremia en wordt verder vormgegeven in 2023.