Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Materiële vaste activa

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

In uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde op 1 januari 2022

437.437

126.453

2.848

36.855

603.593

Afschrijvingen tot 1 januari 2022

-150.653

-63.301

-1.873

-

-215.827

Boekwaarde 1 januari 2022

286.784

63.152

975

36.855

387.766

      

Investeringen

2.928

16.901

256

46.768

66.853

Gerealiseerde bouwprojecten

65.114

-

-

-64.425

689

Afschrijvingen

-12.202

-11.742

-469

-

-24.413

Desinvesteringen

-4.081

-5.842

-322

-

-10.245

Afschrijving over desinvesteringen

2.794

4.769

322

-

7.885

 

54.553

4.086

-213

-17.657

40.769

      

Aanschafwaarde op 31 december 2022

501.398

137.512

2.782

19.198

660.890

Afschrijvingen t/m 31 december 2022

-160.061

-70.274

-2.020

-

-232.355

Boekwaarde 31 december 2022

341.337

67.238

762

19.198

428.535

(bedragen x € 1.000)

Gebouwen en terreinen

De vereniging is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatie-overeenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan de vereniging. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

In 2022 is er vanwege het verlaten en afstoten van panden voor € 1,3 miljoen aan boekwaarde gedesinvesteerd op nog niet volledig afgeschreven gebouwen/verbouwingen uit het verleden.

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2022 is er naast de jaarlijkse administratieve desinvestering op volledig afgeschreven activum nog voor € 1,0 miljoen aan desinvesteringen gedaan vanwege de verkoop/afvoer van inventaris door het verlaten van panden.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten, die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn, worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en gedurende de economische levensduur afgeschreven.

Kijk bij huisvestingprojecten voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering.