Personeelslasten

Personeelslasten

2022

begroting
2022

2021

Brutolonen en salarissen

373.325

355.026

353.885

Sociale lasten

47.404

45.673

45.648

Pensioenpremies

61.127

60.286

58.631

Lonen en salarissen

481.856

460.985

458.164

    

Dotaties personele voorzieningen

28

-224

-133

Personeel niet in loondienst

35.201

32.100

29.525

Overig

13.721

14.575

10.587

Overige personele lasten

48.950

46.451

39.979

    

Af: Uitkeringen

-3.552

-1.694

-3.708

    
 

527.254

505.742

494.435

(bedragen x € 1.000)

De kosten van lonen en salarissen bedragen € 481,8 miljoen en zijn daarmee € 20,8 miljoen (4,5%) hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot en anderzijds door de bijstelling van de lonen door cao ontwikkelingen. 

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 3,1 miljoen hoger dan begroot. Van het totaal besteed bedrag voor personeel niet in loondienst (€ 35,2 miljoen), wordt € 4,9 miljoen ingezet vanuit de NPO gelden. 

De overige personeelslasten zijn € 0,8 miljoen lager dan begroot vanwege lagere studiekosten.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2022 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2021 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2022

begroting
2022

2021

Directie

127

129

130

Onderwijs ondersteunend personeel
(overig)

932

905

912

Overhead

1.059

1.034

1.042

    

Onderwijzend personeel

4.077

4.108

4.017

Onderwijs ondersteunend personeel
(primair proces)

637

574

558

Onderwijs proces

4.714

4.682

4.575

    

Totaal

5.773

5.716

5.617

In 2022 is het gemiddelde aantal fte’s met 57 fte (1,0%) hoger dan de begroting.

In bijlage 5 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.