Onderwijshuisvesting

In navolging op de ingezette koers heeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting in 2022 weer hoog op de agenda gestaan, met name voor wat betreft het binnenklimaat. Binnen diverse scholen zijn met gebruikmaking van subsidies projecten gestart om de leer- en leefomgeving te verbeteren. Met het oog op energieverbruik en duurzaamheid worden daarin flankerende energiebesparende maatregelen meegenomen.

Met gemeenten en scholen zijn in 2022 gesprekken gestart over de invulling van adequate onderwijshuisvesting. Veelal gaat het daarbij om de invulling van een huisvestingswens of -ambitie langs de lijn van individuele gesprekken of (de actualisatie van) een Intergraal Huisvestingsplan (IHP). In voorkomende gevallen betreft het – binnen de onzekerheid van de huidige (bouw)markt – een herziening van eerdere afspraken.

Onzekerheid en schaarste op de bouwmarkt hebben in 2022 gezorgd voor verdere prijsstijgingen binnen de bouwprojecten. Haalbaarheid van projecten kwam daarmee onder druk te staan wat geleid heeft tot heroverwegingen. Tot het definitief stoppen van projecten heeft dat echter niet geleid.