Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Saldo
1 januari 2022

Resultaat
2022

Saldo
31 december 2022

Algemene reserve

   

Algemene reserve

169.875

6.941

176.816

Totaal algemene reserve

169.875

6.941

176.816

    

Bestemmingsreserve (publiek)

   

Nationaal Programma Onderwijs

31.947

-4.342

27.605

Werkdrukverlaging

0

18.948

18.948

Professionalisering leraren

0

3.364

3.364

Reserves Samenwerkingsverband

0

2.624

2.624

Totaal bestemmingsreserve (publiek)

31.947

20.594

52.541

    

Bestemmingsfonds (privaat)

   

Bestemmingsfonds private gelden

4.708

-189

4.519

Totaal bestemmingsfonds (privaat)

4.708

-189

4.519

    
 

206.530

27.346

233.876

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2022 bedraagt € 27,3 miljoen positief.

Resultaatbestemming 2022

Bestemming resultaat

 

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

6.941

Onttrekking aan de bestemmingsfondsen

-189

Onttrekking aan de bestemmingsreserve NPO

-4.342

Toevoeging aan de bestemmingsreserve WV

18.948

Toevoeging aan de bestemmingsreserve PL

3.364

Toevoeging aan de bestemmingsreserve SWV

2.624

 

27.346

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve

NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren
Doordat de middelen vanuit de Regelingen NPO, Werkdrukverlaging en Professionalisering leraren zijn aangemerkt als reguliere lumpsum (normatieve Rijksbijdrage), worden de baten verantwoord in het boekjaar waarop de toekenning betrekking heeft. De lasten worden ook verantwoord in het verslagjaar waarop deze lasten betrekking hebben. Eventueel niet bestede middelen in het verslagjaar leiden tot een positiever exploitatieresultaat. Voor deze niet bestede middelen is op balansdatum een bestemmingsreserve gevormd.

Reserves Samenwerkingsverband
De samenwerkingsverbanden hebben extra middelen uitgekeerd vanwege het afbouwen van hun financiële reserves. 

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (€ 2,7 miljoen) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (€ 1,8 miljoen).