Liquide middelen

Liquide middelen

31-12-2022

31-12-2021

Kasmiddelen

66

63

Tegoeden op bank- en girorekeningen

247.433

237.651

Deposito's

0

0

Overige

4

8

 

247.503

237.722

(bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.